Aktualizacja: Informacja Zespołu Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej Wydziału Chemii dla Pracowników UG | Serwis główny UG

Aktualizacja: Informacja Zespołu Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej Wydziału Chemii dla Pracowników UG

Informujemy, że w dniu 2 grudnia br. wygasła umowa na Sukcesywną dostawę odczynników z firmy VINC, umowa nr A120-211-138/15/MP.

 

Przypominamy, że przed wystąpieniem o opinię  do Działu Zamówień Publicznych UG prosimy o bezwzględne sprawdzenie dostępności odczynników, materiałów i innych produktów w poniższych ofertach. W przypadku ich braku, fakt ten należy zgłosić do ZZiOT w celu ujęcia w kolejnych postępowaniach.

 

Na mocy Zarządzenia JM Rektora UG nr 96/R/13 z dnia 9 października 2013 roku utworzono Zespół  Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej Wydziału Chemii, obsługujący Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Oceanografii i Geografii oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed  w zakresie zamówień na szkło laboratoryjne, odczynniki chemiczne, drobne wyposażenie laboratoryjne oraz w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

 

W związku z powyższym Zespół  Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej  Uniwersytetu Gdańskiego,  udostępnia Państwu możliwość korzystania z  n/w umów na dostawy sukcesywne będących rezultatem przeprowadzonych postepowań o udzielenie zamówienia publicznego:

 

1.        Sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu laboratoryjny z firmy Witko, umowa  nr - A120-211-8/15/MR

2.        Sukcesywna dostawa odczynników z firmy Merck , umowa nr  A120-211-2/15/MP/III

3.        Sukcesywna dostawa odczynników z firmy VINC, umowa nr A120-211-138/15/MP

 

W załącznikach znajdują się wykazy asortymentu oraz druki zamówienia.

Zamówienia prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres:

Pani Monika Zarzycka :         monika.zarzycka@ug.edu.pl

lub

Pani Joanna Cichocka  :          joanna.cichocka@ug.edu.pl

 

UWAGA:

Zamówienia prosimy składać wyłącznie za pośrednictwem Zespołu Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej. Zamówienia składane bezpośrednio do firm, nie będą realizowane.

Faktury prosimy  opracowywać w następujący sposób:

Przetarg nieograniczony nr (WŁAŚCIWY NUMER UMOWY)

Dokumentacja znajduje się w Dziale Zamówień Publicznych

………....……………………………………….

Data                                 Podpis

Faktury po zaksięgowaniu w ZZiOT WCH zostaną przesłane pocztą wewnętrzną  do osoby zamawiającej celem opracowania tzw. kołyską następnie prosi się o  przesłanie dokumentów  do Sekcji RU DZP.

W celu zapewnienia Państwu ciągłości dostaw potrzebnego asortymentu prosimy, aby listę brakujących produktów  przesyłać na adres mariusz.musial@ug.edu.pl  (podając nazwę, numer katalogowy oraz producenta).

Państwa potrzeby w powyższym zakresie  będą umieszczane w kolejnych umowach  na dostawy sukcesywne  powstałych po przeprowadzeniu postepowań o udzielenie zamówienia  publicznego.