Zapytania ofertowe | Serwis główny UG

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4

zapraszamy do złożenia oferty na usługę wykonania analizy możliwości komercyjnego wykorzystania wynalazku pt. „Sposób identyfikowania odpowiedzi chorego na łuszczycę na leczenie genisteiną, molekularny test oraz zastosowanie ekspresji genów do wykrywania in vitro łuszczycy”.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do dnia 28.07.2017 r. do godziny 15:00 – liczy się data wpływu do Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego – ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdański, pokój 322, mail: monika.szenfer@ug.edu.pl

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 - treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Czechowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Czechowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 lipca 2017 roku, 10:29