Regulamin | Serwis główny UG

Regulamin

Regulamin i Informacja

 o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości położonej

w Gdańsku, przy ul. Legionów 9

 

 

I. Sprzedający – właściciel nieruchomości

 

Uniwersytet Gdański w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

REGON                   00000 1330

NIP                         584-020-32-39

Konto: PEKAO S.A. IV/O GDAŃSK 35 1240 1271 1111 0000 1492 5388

 

 

II. Opis sprzedawanej nieruchomości

 

Gdańsk, ul. Legionów 9

 

1.     W skład zbywanej nieruchomości wchodzą:

 

·         Prawo własności: działki nr 434/1 o powierzchni 1930 m2 oraz działki nr 439/6 o powierzchni 1495 m2,dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi KW nr 64955.

·         Prawo własności obiektów: budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 1177 m² oraz budynek parterowy o powierzchni użytkowej 660 m2.

 

2.     Cena wywoławcza wynosi: 4.000.000  zł (słownie: cztery miliony złotych).

 

3.     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

 

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gdańsk-Wrzeszcz, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXXII/887/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku. Działki znajdują się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem U33 i przeznaczone są pod zabudowę usług komercyjnych i publicznych z wyłączeniem rzemiosła produkcyjnego, stacji paliw, warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, stacji obsługi samochodów ciężarowych. Zapisy planu dopuszczają: parkingi i garaże dla samochodów osobowych, salony samochodowe (z serwisem), małe hurtownie do 2000 m2, budynki zamieszkania zbiorowego, mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

4.     Lokalizacja i opis:

 

Nieruchomość położona jest w Gdańsku Wrzeszczu przy Alei Legionów. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi klub sportowy „Gedania”, boiska przyszkolne, szkoła podstawowa i zespół szkół gastronomiczno-hotelarskich, szkoła baletowa oraz mieszkalnictwo wielorodzinne i  jednorodzinne.  Dojazd      do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Legionów, łączącej nadmorską dzielnicę Gdańsk-Przymorze z główną arterią komunikacyjną miasta Aleją Grunwaldzką. Bezpośredni wjazd na zaplecze budynków, gdzie zorganizowany jest parking. Budynek Główny położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Legionów, gdzie przebiegają linie tramwajowe i linie autobusowe komunikacji miejskiej. Drugi budynek – parterowy pawilon położony jest na zapleczu nieruchomości w drugiej linii zabudowy. Wejście główne znajduje się od strony podwórza. Walory położenia nieruchomości poprawia ponadto bliskie sąsiedztwo nieruchomości o funkcjach  usługowych, mieszkalnych i rekreacyjno-sportowych.

 

5.     Opis terenu:

Opisywane działki nr 434/1 oraz  nr 439/6 o łącznej powierzchni 3425 m2 zabudowane są obiektami o charakterze biurowo-dydaktycznym, magazynowym. Teren działki w całości ogrodzony siatką metalową na wmurowanych słupkach z bramą wjazdową na wewnętrzny dziedziniec od strony ul. Legionów.  Wewnętrzny dziedziniec wyłożony jest betonowymi płytami jumbo z kanalizacją deszczową.

 

Obszar działki częściowo oświetlony – lampy na słupach oraz budynku głównym. Działka uzbrojona w lokalne urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej:

·         miejska sieć wodociągowa,

·         sieć kanalizacji sanitarnej,

·         sieć kanalizacji deszczowej,

·         sieć elektroenergetyczna,

·         sieć centralnego ogrzewania,

·         sieć kanalizacji teletechnicznej,

·         sieć gazowa,

·         centralne ogrzewanie.

 

6.     Opis budynku:

 

Budynek Główny 3-kondygnacyjny w całości podpiwniczony. Fundamenty budynku betonowe, ławy i mury fundamentowe z cegły. Ściany zewnętrzne budynku i ścianki działowe z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Stropy nad piwnicą ceramiczne, nad parterem żelbetowe, nad I piętrem drewniane, w obrębie więźby żelbetowe. Dach drewniany miarowo kleszczowy, kryty dachówką. Schody żelbetowe. Schody wewnętrzne dwubiegowe żelbetowe na belkach stalowych. Ściany wewnętrzne murowane z cegły. Tynki ścian i sufitów cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi, w pomieszczeniach sanitarnych wyłożone glazurą. Stolarka okienna drewniana zespolona oraz częściowo PCV z szybami zespolonymi, drzwiowa drewniana. Posadzki betonowe pokryte wykładzinami PCV. Konstrukcja budynku w oparciu o symetryczny układ dwóch klatek schodowych prowadzących do użytkowanej części dwóch kondygnacji z poddaszem użytkowym. W centralnej części budynku wieża, z której rozpościera się panoramiczny widok na okoliczne dzielnice aż po krańce Zatoki Gdańskiej. Na poziomie piwnic budynku głównego znajdują się: pracownie i laboratoria, pomieszczenia gospodarcze oraz korytarz. Na parterze i piętrze znajdują się: sale ćwiczeniowe, gabinety biurowe, magazyny, pomieszczenia socjalne, sanitarne.

 

Budynek parterowy – fundamenty betonowe, ławy i mury fundamentowe z cegły. Ściany budynku z cegły pełnej na zaprawie wapiennej licowane zewnętrznie. Stropy żelbetowe. Więźba dachowa wielopłaszczyznowa drewniana pokryta dachówką ceramiczną. Stolarka okienna drewniana zespolona oraz częściowo PCV z szybami zespolonymi, drzwiowa drewniana. Budynek częściowo podpiwniczony ( z wejściem do podpiwniczenia poprzez betonowe schody zewnętrzne) gdzie mieszczą się magazyny gospodarcze. Na parterze zlokalizowane: sale wykładowe, ćwiczeniowe, pomieszczenia gospodarcze, sanitarne, socjalne.

 

Budynek Główny ujęty jest w ewidencji zabytków województwa pomorskiego.

Budynek parterowy nie jest objęty żadną formą ochrony konserwatorskiej.

 

7.     Aktualne obciążenia nieruchomości:

 

·         umowa najmu lokalu mieszkalnego z dnia 02.01.2011 r. – zawarta na czas nieokreślony z możliwością 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron.

·         umowa dzierżawy nr 9/98 z dnia 30.04.1998 r. - zawarta na czas nieokreślony z możliwością 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron (tablica reklamowa).

 

Dział III „ciężary i ograniczenia” oraz dział IV „hipoteka”  KW 64955 są wolne od wpisów.

 

8.     Obiekty można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu, pod numerem telefonu (58) 523 24 94.

 

III. Złożenie oferty

1. Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i fizyczne, krajowe i zagraniczne.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 31.01.2017 r. (data uznania konta UG) na konto Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku: PEKAO S.A. IV/O GDAŃSK 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434, wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł),

 z dopiskiem „Przetarg ul. Legionów 9”

Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do dalszych negocjacji, zostaną zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert lub unieważnieniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia — w formie zaliczki. Sprzedający nie dopuszcza do złożenia wadiów w innej formie, niż pieniądz wpłacony przelewem na wskazany powyżej rachunek bankowy.

3. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim i spięta (zszyta) w jedną całość.

4. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą oferenta i dopiskiem „Przetarg ul. Legionów 9”, należy złożyć pod adresem Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8 (pokój R002),  w terminie do dnia 03.02.2017 r., do godz. 12.00.

5. Informacji dotyczących ogłoszonego przetargu udzielają Pan Paweł Małecki oraz Pani Agata Krawczykowska, Dział Zarządzania Nieruchomościami UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8  (pokój R002), w godzinach 10.00-14.00 pod numerem telefonu: (58) 523-24-94/21-16, e-mail: pawel.malecki@ug.edu.pl i agata.krawczykowska@ug.edu.pl

IV. Składane w postępowaniu oferty muszą zawierać:

a. określenie przedmiotu oferty ( „Przetarg ul. Legionów 9”),

b. określenie nazwy, siedziby i statusu prawnego oferenta wraz z kopiami odpowiednich dokumentów (wystawionymi nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i inne, bądź kserokopia dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych) oraz umocowaniami dla upoważnionych osób do podpisania oferty i zawarcia umowy.

c. datę sporządzenia oferty i podpisy upoważnionych osób,

d. kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na jakie należy dokonać zwrotu wadium,

e.  oferowaną cenę nabycia nieruchomości w złotych (netto) i sposób jej zapłaty.

f. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

 

V. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2017 r. o godz. 14:00 w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego,ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, w pok. R104 (I piętro) na posiedzeniu jawnym przez Komisję ds. sprzedaży nieruchomości przy ul. Legionów 9, powołaną przez Rektora UG.

2. W części niejawnej przetargu Komisja przetargowa dokona szczegółowej analizy złożonych ofert oraz dokona zakwalifikowania oferentów do dalszych negocjacji cenowych w ramach przetargu ustnego ograniczonego.

3. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert. Uniwersytet zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rozstrzygnięcia w przypadku prowadzenia dalszych negocjacji cenowych z wybranymi oferentami.

4. Przy wyborze nabywcy komisja rozpatrująca oferty kierować będzie się kryterium oferowanej ceny.

5. W celu dokonania wyboru nabywcy nieruchomości komisja rozpatrująca oferty będzie mogła prosić oferentów  o uzupełnienie bądź wyjaśnienie treści ofert .

6. Informacja o wybranym oferencie zostanie pisemnie podana do wiadomości wszystkich uczestników przetargu.

7. W przypadku złożenia jednej oferty spełniającej wymagane kryteria może ona zostać wybrana jako ostateczna.

 

8. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie:

a) uzyskanie zgody Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w postaci uchwały zezwalającej na zbycie nieruchomości na rzecz określonego oferenta. Nie wyrażenie zgody na planowane zbycie nieruchomości przez Senat UG w postaci uchwały skutkować będzie unieważnieniem całego przetargu.

b) uzyskanie na planowane rozporządzenie mieniem zgody Ministra Skarbu Państwa, wystawionej na wybranego w niniejszym postępowaniu nabywcę, zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.), w związku z art. 90, ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). Nie wyrażenie zgody przez Ministra Skarbu Państwa na planowane zbycie skutkować będzie unieważnieniem całego przetargu oraz zwrotem wniesionego przez nabywcę wadium.

9. Po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu Państwa na zbycie nieruchomości, wybrany oferent zobowiązuje się do zawarcia aktu notarialnego i zapłaty całości ceny w ciągu trzech miesięcy od daty wydania niniejszej decyzji.

10. Cudzoziemcy chcący nabyć przedmiotowe nieruchomości, muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 z późn. zm.)

11. Uniwersytet Gdański w Gdańsku zastrzega sobie prawo do:

a. swobodnego wyboru ofert,

b. dodatkowych negocjacji z oferentami,

c. unieważnienia przetargu, w całości lub części, bez podania przyczyny.

 

 

 

AKTUALIZACJA

 

W związku z opublikowanymi w dniu 30.12.2016r. zmianami dotyczącymi wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nowych przepisów legislacyjnych, dostępnych na stronie rcl.gov.pl :

 

• ustawa z dn. 16.12.2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260, ogłoszona w dn. 30.12.2016 r.);

• ustawa z dn. 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259, ogłoszona w dn. 30.12.2016 r.);

• ustawa z dn. 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej  (Dz. U. poz. 2261, ogłoszona w dn. 30.12.2016 r.);

 

ulega zmianie treść ogłoszonego Regulaminu w Dziale 5 punkt 8 b) oraz punkt 9, które otrzymują następujące brzmienie:

 

8 b)

„b) uzyskanie na planowane rozporządzenie mieniem zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej, wystawionej na wybranego w niniejszym postępowaniu nabywcę, na zasadach określonych w art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. Nr 2259), w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Nie wyrażenie zgody przez Ministra Skarbu Państwa na planowane zbycie skutkować będzie unieważnieniem całego przetargu oraz zwrotem wniesionego przez nabywcę wadium”. 

 

9

„9. Po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej na zbycie nieruchomości, wybrany oferent zobowiązuje się  do zawarcia aktu notarialnego i zapłaty całości ceny najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od daty wydania niniejszej decyzji.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 stycznia 2017 roku, 14:36