Regulamin | Serwis główny UG

Regulamin

 

Informacja i Regulamin

  pisemnego przetargu nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości położonej

 w Gdańsku Jelitkowie, przy ul. Pomorskiej 68.

 

 

I. Sprzedający – właściciel nieruchomości

 

Uniwersytet Gdański w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

REGON                   00000 1330

NIP                         584-020-32-39

Konto: PEKAO S.A. IV/O GDAŃSK 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434

 

 

II. Opis sprzedawanej nieruchomości

 

Gdańsk, ul Pomorska 68

 

 

1.     W skład zbywanej nieruchomości wchodzą:

 

·         Prawo własności działki gruntowej nr 345/1, 348/3, 352/1, 354 o łącznej powierzchni 9.256 m², dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ prowadzi KW nr GD1G/00056668/0.

·         Prawo własności obiektów:

        → budynek dydaktyczno-administracyjny o łącznej powierzchni użytkowej 3910,00 m²,

        → budynek dziekanatu o powierzchni użytkowej 348,00 m².

 

 

2.    Cena wywoławcza wynosi: 11.538.400 zł netto (słownie: jedenaście milionów pięćset trzydzieści osiem         tysięcy i czterysta złotych).

 

 

3.     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i forma ochrony konserwatorskiej:

 

Uchwała nr XVI/229/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.08.2011 r. w sprawie uchwalenia plan zagospodarowania przestrzennego dla Oliwa Dolna rejon ulicy Pomorskiej 68 w mieście Gdańsku, który przewiduje następujące funkcje: ZP62 (teren zieleni urządzonej), KX (teren ciągu pieszo-jezdnego), U33 (teren zabudowy usługowej: hotele, motele, domy asystenckie, biura) oraz ZL (lasy).

 

Część działki nr 352/1 znajduje się w strefie symbolu 001-83, obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Drogi Zielonej” na odcinku od Al. Jana Pawła II do granicy z miastem Sopotu w Gdańsku, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XVI/473 z dnia 04.12.2003r.

 

Nieruchomość znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 779 i podlega kompetencjom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.

Ponadto część terenu na którym położony jest Budynek główny ”A” wchodzi w skład obszaru, na którym zlokalizowane są obiekty indywidualnie wpisane do rejestru zabytków ( zespół dworsko-parkowy – dawny pawilon ogrodowy; relikty Dworu Przymorze - piwnice średniowieczne, park z ogrodem) – figuruje w rejestrze zabytków pod adresem Pomorska 68.

4.     Lokalizacja i opis:

 

Nieruchomość położona jest na granicy stref nadmorskich dzielnic miasta Gdańska: Jelitkowa i Żabianki, w obrębie 15, pomiędzy ulicą Pomorską, Chłopską, Kapliczną i  Piastowską. Położenie w północno-zachodniej części miasta o przeważającej funkcji usługowo-mieszkaniowej.  Dogodne umiejscowienie ze względu na komunikację (ok. 200 m) oraz osiedlowe punkty handlowo-usługowe (ok.300 m). Do terenu nieruchomości prowadzi droga dojazdowa o długości 250 metrów. Od strony północnej nieruchomości przepływa Potok Jelitkowski. W sąsiedztwie pozostaje Hipodrom, hala sportowo-widowiskowa Ergo Arena, a także pas nadmorski zatoki gdańskiej przebiegający od klifu orłowskiego, poprzez Sopot i dalej Jelitkowo i Brzeźno.

 

5.    Opis terenu:

Teren stanowi jednolity, zwarty obszar o kształcie nieregularnych wieloboków, płaski w całości ogrodzony, zagospodarowany i urządzony. Zabudowany dwoma obiektami z wydzielonym dziedzińcem wewnętrznym wykorzystywanym jako dojście do budynków, teren zielony – trawniki itp. oraz tworzący układ komunikacji wewnętrznej z drogą wewnętrzną i miejscami postojowymi. Nawierzchnia działki w większości utwardzona – żwirowo-betonowa kostka drogowa, ogrodzona płotem konstrukcji trwałej z siatki stalowej. Obszar działki oświetlony. Teren działki z pełnym uzbrojeniem w lokalne urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej:

·         miejska sieć wodociągowa,

·         miejska sieć kanalizacji sanitarnej,

·         miejska sieć kanalizacji burzowej ze studzienkami zbiorczymi,

·         sieć energetyczna, oświetleniowa,

·         miejska sieć CO,

·         sieci teletechniczne

 

Na terenie nieruchomości jest posadowiona stacja transformatorowa.

 

Wjazd pojazdów kołowych na teren nieruchomości oraz dojście do obiektu odbywa się drogą dojazdową od strony ulicy Pomorskiej.

 

6.    Opis budynków:

·        Budynek Dydaktyczno-administracyjny – Instytut Psychologii UG: powierzchnia zabudowy: 1.471 m², powierzchni użytkowej: 3.910,00 m², kubaturze: 15.174m³.

Budynek składa się z 3 części, określonych symbolem A, B, C.

Budynek A: ilość kondygnacji – 5, powierzchnia użytkowa – 3.110 m², rok budowy 1915 r.(modernizowany).

Ogólny stan techniczny budynku dobry: ławy fundamentowe – betonowe wylewane, ściany fundamentowe –        z cegły ceramicznej pełnej, stropy – DZ3 betonowe prefabrykowane z izolacją akustyczną i cieplną, dach – płyta z wełny mineralnej, stropodach wentylowany podwójny, pokrycie dachu – 3 papa, schody – żelbetowe, wylewane, obłożone lastriko, stolarka okienna i drzwiowa – drewniana, posadzki – w zależności od funkcji: wykładzina PCV, wykładzina dywanowa, płytki ceramiczne, lastrico, płytki PCV, tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne, tynki zewnętrzne – szlachetne, cyklina, cokół.

Obiekt wyposażony w instalacje: wod.-kan., elektryczną, c.o. z sieci cieplnej, wentylacji mechanicznej.

Budynek B:  ilość kondygnacji – 1, powierzchnia użytkowa – 257 m².

Ogólny stan techniczny budynku do remontu: fundamenty – z kamienia i betonu, ściany – cegła ceramiczna, stropy – kolebkowe, Kleina, dach – płyta żelbetowa, krycie dachu – papa.

Obiekt wyposażony w instalacje: wod.-kan., elektryczną, c.o. z sieci cieplnej.

Budynek C: ilość kondygnacji – 4, powierzchnia użytkowa – 543 m², rok budowy 1977 r.

Ogólny stan techniczny budynku dobry: fundamenty – ławy betonowe, wylewane, ściany – z cegły ceramicznej, stropy miedzy piętrowe – DZ3 plus izolacja akustyczna i ocieplenie, dach – stropodach, płyty korytkowe, krycie dachu – 2 x papa, stolarka okienna i drzwiowa – drewniana, posadzki - w zależności od funkcji: wykładzina PCV, wykładzina dywanowa, płytki ceramiczne, lastrico, tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne, tynki zewnętrzne – szlachetne nakrapiane.

Obiekt wyposażony w instalacje: wod.-kan., elektryczną, c.o. z sieci cieplnej.

 

·         Budynek D (Dziekanatu): powierzchnia zabudowy: 228 m², powierzchnia użytkowa: 328,00 m², kubatura: 1887 m³.  Budynek posiada 2 kondygnacje oraz podpiwniczenie. Rok budowy 1975.

Ogólny stan techniczny budynku dobry: fundamenty – betonowe wylewane, ściany fundamentowe – z cegły ceramicznej pełnej, ściany nośne– z cegły ceramicznej pełnej, stropy miedzy piętrowe – DZ3 plus izolacja akustyczna i ciepłochłonna, ściany działowe – z cegły dziurawki, dach – płyty betonowe prefabrykowane, korytkowe, ocieplenie z wełny mineralnej, krycie dachu – 2 x papa, schody – żelbetowe, wylewane,          tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne, tynki zewnętrzne – szlachetne, malowane farbą emulsyjną,  posadzki - w zależności od funkcji: PCV, wykładzina dywanowa, płytki ceramiczne, lastrico.

Obiekt wyposażony w instalacje: wod.-kan., elektryczną, c.o. z sieci cieplnej.

7.     Aktualne obciążenia nieruchomości:

 

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi umowami najmu.

 

Dział III „ciężary i ograniczenia” oraz dział IV „hipoteka” KW GD1G/00056668/0 jest wolny od wpisów.

8.     Obiekty można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu, pod numerem telefonu (58) 523-24-94.

 

 

III. Złożenie oferty

1. Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i fizyczne, krajowe i zagraniczne.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 13.03.2017 r. (data uznania konta UG) na konto Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku: PEKAO S.A. 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434, wadium w wysokości 300.000 zł (słownie:  trzysta tysięcy złotych),

z dopiskiem ”Przetarg ul. Pomorska 68”

Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do dalszych negocjacji, zostaną zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert lub unieważnieniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia — w formie zaliczki. Sprzedający nie dopuszcza do złożenia wadiów w innej formie, niż pieniądz wpłacony przelewem na wskazany powyżej rachunek bankowy.

3. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim i spięta (zszyta) w jedną całość.

4. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą oferenta i dopiskiem ”Przetarg ul. Pomorska 68”,należy  złożyć pod adresem 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a (pokój numer 303, III piętro), w terminie do dnia 16.03.2017 r.,  do godz. 12.00.

5. Informacji dotyczących ogłoszonego przetargu udzielają Pan Paweł Małecki, Główny specjalista ds. zarządzania nieruchomościami UG — Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a (pokój numer 303, III piętro),  w godzinach 10.00-14.00 pod numerem telefonu: (58) 523-24-94, e-mail: pawel.malecki@ug.edu.pl .

 

IV. Składane w postępowaniu oferty muszą zawierać:

a. określenie przedmiotu oferty ( ”Przetarg ul. Pomorska 68”),

b. określenie nazwy, siedziby i statusu prawnego oferenta wraz z kopiami odpowiednich dokumentów (wystawionymi nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i inne, bądź kserokopia dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych) oraz umocowaniami dla upoważnionych osób do podpisania oferty i zawarcia umowy.

c. datę sporządzenia oferty i podpisy upoważnionych osób,

d. kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na jakie należy dokonać zwrotu wadium,

e.  oferowaną cenę nabycia nieruchomości w złotych (netto) i sposób jej zapłaty.

f. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

 

V. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2017 r. o godz. 13.00 w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, w pok. R 601 (VI piętro) na posiedzeniu jawnym przez Komisję ds. sprzedaży nieruchomości przy ul. Pomorskiej 68, powołaną przez Rektora UG.

2. W części niejawnej przetargu Komisja przetargowa dokona szczegółowej analizy złożonych ofert oraz dokona zakwalifikowania oferentów do dalszych negocjacji cenowych w ramach przetargu ustnego ograniczonego.

3. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert. Uniwersytet zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rozstrzygnięcia w przypadku prowadzenia dalszych negocjacji cenowych z wybranymi oferentami.

4. Przy wyborze nabywcy komisja rozpatrująca oferty kierować będzie się kryterium oferowanej ceny.

5. W celu dokonania wyboru nabywcy nieruchomości komisja rozpatrująca oferty będzie mogła prosić oferentów  o uzupełnienie bądź wyjaśnienie treści ofert.

6. Informacja o wybranym oferencie zostanie pisemnie podana do wiadomości wszystkich uczestników przetargu.

7. W przypadku złożenia jednej oferty spełniającej wymagane kryteria może ona zostać wybrana jako ostateczna.

 

8. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie:

a) uzyskanie zgody Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w postaci uchwały zezwalającej na zbycie nieruchomości na rzecz określonego oferenta. Nie wyrażenie zgody na planowane zbycie nieruchomości przez Senat UG w postaci uchwały skutkować będzie unieważnieniem całego przetargu.

b) uzyskanie na planowane rozporządzenie mieniem zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej, wystawionej na wybranego w niniejszym postępowaniu nabywcę, na zasadach określonych w art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. Nr 2259), w związku z art. 90, ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Nie wyrażenie zgody przez Prezesa Prokuratorii Generalnej na planowane zbycie skutkować będzie unieważnieniem całego przetargu oraz zwrotem wniesionego przez nabywcę wadium.

9. Po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej na zbycie nieruchomości, wybrany oferent zobowiązuje się  do zawarcia aktu notarialnego i zapłaty całości ceny najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od daty wydania niniejszej decyzji.

10. Cudzoziemcy chcący nabyć przedmiotowe nieruchomości, muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 z późn. zm.)

11. Uniwersytet Gdański w Gdańsku zastrzega sobie prawo do:

a. swobodnego wyboru ofert,

b. dodatkowych negocjacji z oferentami,

c. unieważnienia przetargu, w całości lub części, bez podania przyczyny.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paweł Małecki
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 lutego 2017 roku, 8:57