Regulamin | Serwis główny UG

Regulamin

Regulamin i Informacja

 o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości położonej

w Gdańsku, przy ul. Sobieskiego 13

 

I. Sprzedający – właściciel nieruchomości

 

Uniwersytet Gdański w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

REGON                   00000 1330

NIP                         584-020-32-39

Konto: PEKAO S.A. IV/O GDAŃSK 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434.

 

 

II. Opis sprzedawanej nieruchomości

 

Gdańsk, ul. Sobieskiego 13

 

1.     W skład zbywanej nieruchomości wchodzą:

 

·         Prawo własności: działki nr 244/1 o powierzchni 6417 m2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi KW nr GD1G/00064450/8.

·         Prawo własności obiektów:

Ø  Parterowy pawilon dydaktyczno-administracyjny o powierzchni netto 1157 m2;

Ø  2-kondygnacyjny pawilon wykładowy o powierzchni netto 1423,9 m2;

Ø  Budynek warsztatu remontowego o powierzchni netto 250,52 m2.

 

2.     Cena wywoławcza wynosi: 5.000.000 zł netto (słownie: pięć milionów złotych netto).

 

3.     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

 

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Nowej Politechnicznej od ul. Rakoczego do zabudowań Politechniki Gdańskiej w mieście Gdańsku, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr III/33/02 z dnia 05.12.2002 roku. Działka znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 004-U33  i przeznaczona jest pod „usługi”.

 

4.     Lokalizacja i opis:

 

Nieruchomość zabudowana położona jest w centralnej części Głównego Miasta w obrębie dolnego biegu ul. Sobieskiego. Lokalizacja w bezpośredniej bliskości pasa drogowego ulicy z szerokim frontem wzdłuż ulicy i wydzielonymi miejscami postojowymi przed budynkiem. Lokalizacja w bliskości centrum administracyjnego i dydaktycznego miasta w obrębie ulic Traugutta, Do Studzienki i Sobieskiego w bliskości i sąsiedztwie zabudowy oświatowej Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Lokalizacja korzystnie skomunikowana z miejskim układem drogowym w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej ulicy Nowej Politechnicznej. Położenie w bliskości pasa zieleni wysokiej i terenów rekreacyjnych z wytyczonymi ścieżkami spacerowymi i rowerowymi.

 

5.     Opis terenu:

 

Nieruchomość zabudowana położona na działce o regularnym kształcie na planie prostokąta, w całości ogrodzona. W części wschodniej przebiegająca wzdłuż ulicy, od zachodu przylega od  terenów zieleni parkowej Królewskiej Doliny z kanałem wodnym i zbiornikiem retencji. Tworzy jednolity strukturalnie i funkcjonalnie teren.

 

Działka regularnie zabudowana trzema obiektami. Wjazd i wejście na teren obszaru od ulicy Sobieskiego na wydzielony wewnętrzny ciąg komunikacyjny z miejscami postojowymi, w całości urządzony, o nawierzchni  z płyt drogowych i asfaltobetonu z chodnikami. Teren oświetlony. Obszar z pełną infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem w lokalne urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej:

 

·         miejska sieć wodociągowa;

·         miejska sieć kanalizacji sanitarnej;

·         sieć kanalizacji deszczowej;

·         sieć elektroenergetyczna, oświetleniowa;

·         kable NN oświetlenia terenu;

·         sieć centralnego ogrzewania;

·         sieć gazowa (budynek główny);

·         sieć kanalizacji teletechnicznej;

·         sieć instalacji odgromowej budynków;

·         instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej;

·         instalacja p.poż. z hydrantami.

 

6.     Opis budynków:

 

·         Pawilon dydaktyczno-administracyjny („300”)

 

Jednokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem w części łącznika pomiędzy dwoma symetrycznymi skrzydłami budynku, obiekt wybudowany w 1958 roku. Wejście do budynku dwustronne od strony podwórza i główne od strony północnej. W skład pawilonu wchodzą dwa skrzydła.

Łącznik częściowo podpiwniczony i odnowiony stanowi węzeł cieplny z wymiennikami i pomieszczeniem gospodarczym. Posadzki zróżnicowane w zależności od funkcji pomieszczeń, w tym: beton z wykładziną PCV, lastryko, panele podłogowe, terakota gresowa i lastrykowa, wykładziny zmywalne i dywanowe. Ściany o zróżnicowanym wykończeniu: malowane emulsyjnie, glazurowe oraz lamperie olejne.

Ławy fundamentowe betonowe wylewane. Ściany fundamentowe wylewane i z wykonaną izolacją. Ściany piwnic wykonane z żelbetonu, ściany zewnętrzne szczytowe gr. 28 cm z bloczków, podłużne z gazobetonu i cegły gr. 25 cm, ściany nośne z cegły ceramicznej, ściany działowe z cegły dziurawki. Stropodach płaski. Dach pokryty papą zgrzewalną po remoncie w 2008 r.

Schody wewnętrzne żelbetowe, wylewane, obłożone terakotą. Stolarka okienna wymieniona w całości na profile PCV, stolarka drzwiowa zróżnicowana: stalowa, drewniana i płycinowa oraz częściowo PCV. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, zewnętrzne – tynk cementowy nakrapiany, malowany emulsyjnie.

 

·         Pawilon wykładowy („BOŚ”)

 

Budynek wybudowany w 1958 roku (rozbudowany w 2002 r. poprzez wykonanie przybudówki 2-kondygnacyjnej do istniejącej zabudowy) w technologii tradycyjnej, obiekt w części dobudowanej bez podpiwniczenia z windą osobową.

Fundamenty budynku betonowe, wylewane ściany fundamentowe i ściany nośne z cegły ceramicznej pełnej i gazobetonu. Ściany działowe z cegły dziurawki.

Stropodach odcinkowy typu DZ-3 z izolacją akustyczną i ciepłochronną. Pokrycie dachu 2 x papa asfaltowa, obróbki z blachy ocynkowanej.

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, gipsowe. Tynki zewnętrzne – nakrapiane, malowane farbą emulsyjną i częściowo strukturalne z dociepleniem.

Posadzki w zależności od funkcji pomieszczeń – lastryko, wykładzina PCV, płytki ceramiczne gresowe i panele podłogowe.

 

·         Warsztat remontowy

 

Budynek wybudowano w 1990 r. w technologii tradycyjnej, obiekt 1 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wykorzystywany jako uczelniany warsztat mechaniczno-remontowy. Technologia wykonania typowa dla budownictwa gospodarczego, w tym: fundamenty budynku betonowe, wylewane ściany fundamentowe i ściany nośne z bloczka na ramie stalowej, grubość 40 cm, ściany działowe z cegły dziurawki.

Dach dwuspadowy, konstrukcji stalowej, pokryty blachą profilowaną, obróbki z blachy ocynkowanej malowanej.

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne malowane oraz lamperie olejne. Tynki zewnętrzne – malowane farbą emulsyjną. Posadzki – beton zatarty na ostro, lastryko. Ściany pomieszczeń malowane emulsyjnie.

Stolarka drzwiowa – wrota metalowe, ocieplone, wewnętrzna płycinowa.

 

·         Inne składowe gruntu:

 

Na gruncie osadzona jest reklama na postumencie betonowym o konstrukcji stalowej oraz stalowy słup sieciowy linii LWN 110 kv oraz sieć ciepłownicza przebiegająca przez teren działki w jej centralnej części (stanowiące własność gestora sieci). Dodatkowo na gruncie ustawiony jest stalowy kontener bez trwałych fundamentów.

 

7.     Aktualne obciążenia nieruchomości:

 

·         Umowa najmu nr 12/2004 z dnia 07.05.2004 r. na czas nieokreślony z możliwością  3-miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron (antena stacja bazowa);

·         Umowa dzierżawy nr 37/97 z dnia 22.12.1997 r. na czas nieokreślony z możliwością 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron (tablica reklamowa);

·         Umowa dzierżawy nr 9/98 z dnia 30.04.1998 r. na czas nieokreślony z możliwością 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron (tablica reklamowa) ;

·         Umowa dzierżawy nr 1/2010 z dnia 01.10.2010 r. na czas nieokreślony z możliwością 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron (tablica reklamowa).

 

 

Dział III „ciężary i ograniczenia” oraz dział IV „hipoteka”  KW GD1G/00064450/8 są wolne od wpisów.

 

8.     Obiekty można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu, pod numerem telefonu (58) 523 24 94.

 

III. Złożenie oferty

1. Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i fizyczne, krajowe i zagraniczne.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 31.01.2017 r. (data uznania konta UG) na konto Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku: PEKAO S.A. IV/O GDAŃSK 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434, wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),

z dopiskiem „Przetarg ul. Sobieskiego 13”

Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do dalszych negocjacji, zostaną zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert lub unieważnieniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia — w formie zaliczki. Sprzedający nie dopuszcza do złożenia wadiów w innej formie, niż pieniądz wpłacony przelewem na wskazany powyżej rachunek bankowy.

3. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim i spięta (zszyta) w jedną całość.

4. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą oferenta i dopiskiem „Przetarg ul. Sobieskiego 13”, należy złożyć pod adresem Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8 (pokój R002, parter), w terminie do dnia 03.02.2017 r., do godz. 12.00.

5. Informacji dotyczących ogłoszonego przetargu udzielają Pan Paweł Małecki oraz Pani Agata Krawczykowska, Dział Zarządzania Nieruchomościami UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8 (pokój R002, parter), w godzinach 10.00-14.00 pod numerem telefonu: (58) 523-24-94/21-16, e-mail: pawel.malecki@ug.edu.plagata.krawczykowska@ug.edu.pl 

IV. Składane w postępowaniu oferty muszą zawierać:

a. określenie przedmiotu oferty ( „Przetarg ul. Sobieskiego 13”);

b. określenie nazwy, siedziby i statusu prawnego oferenta wraz z kopiami odpowiednich dokumentów (wystawionymi nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i inne, bądź kserokopia dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych) oraz umocowaniami dla upoważnionych osób do podpisania oferty i zawarcia umowy;

c. datę sporządzenia oferty i podpisy upoważnionych osób;

d. kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na jakie należy dokonać zwrotu wadium;

e.  oferowaną cenę nabycia nieruchomości w złotych (netto) i sposób jej zapłaty;

f. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

 

V. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2017 r. o godz. 12.30 w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, w pok. 104 (I piętro) na posiedzeniu jawnym przez Komisję do przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż zbędnych nieruchomości należących do Uniwersytetu Gdańskiego, powołaną przez Rektora UG.

2. W części niejawnej przetargu Komisja przetargowa dokona szczegółowej analizy złożonych ofert oraz dokona zakwalifikowania oferentów do dalszych negocjacji cenowych w ramach przetargu ustnego ograniczonego.

3. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert. Uniwersytet zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rozstrzygnięcia w przypadku prowadzenia dalszych negocjacji cenowych z wybranymi oferentami.

4. Przy wyborze nabywcy komisja rozpatrująca oferty kierować będzie się kryterium oferowanej ceny.

5. W celu dokonania wyboru nabywcy nieruchomości komisja rozpatrująca oferty będzie mogła prosić oferentów  o uzupełnienie bądź wyjaśnienie treści ofert .

6. Informacja o wybranym oferencie zostanie pisemnie podana do wiadomości wszystkich uczestników przetargu.

7. W przypadku złożenia jednej oferty spełniającej wymagane kryteria może ona zostać wybrana jako ostateczna.

8. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie:

a) uzyskanie zgody Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w postaci uchwały zezwalającej na zbycie nieruchomości na rzecz określonego oferenta. Nie wyrażenie zgody na planowane zbycie nieruchomości przez Senat UG w postaci uchwały skutkować będzie unieważnieniem całego przetargu.

b) uzyskanie na planowane rozporządzenie mieniem zgody Ministra Skarbu Państwa, wystawionej na wybranego w niniejszym postępowaniu nabywcę, zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.), w związku z art. 90, ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). Nie wyrażenie zgody przez Ministra Skarbu Państwa na planowane zbycie skutkować będzie unieważnieniem całego przetargu oraz zwrotem wniesionego przez nabywcę wadium.

9. Po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu Państwa na zbycie nieruchomości, wybrany oferent zobowiązuje się do zawarcia aktu notarialnego i zapłaty całości ceny w ciągu trzech miesięcy od daty wydania niniejszej decyzji.

10. Cudzoziemcy chcący nabyć przedmiotowe nieruchomości, muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 z późn. zm.)

11. Uniwersytet Gdański w Gdańsku zastrzega sobie prawo do:

a. swobodnego wyboru ofert,

b. dodatkowych negocjacji z oferentami,

c. unieważnienia przetargu, w całości lub części, bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

AKTUALIZACJA

 

W związku z opublikowanymi w dniu 30.12.2016r. zmianami dotyczącymi wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nowych przepisów legislacyjnych, dostępnych na stronie rcl.gov.pl :

 

• ustawa z dn. 16.12.2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260, ogłoszona w dn. 30.12.2016 r.);

• ustawa z dn. 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259, ogłoszona w dn. 30.12.2016 r.);

• ustawa z dn. 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej  (Dz. U. poz. 2261, ogłoszona w dn. 30.12.2016 r.);

 

ulega zmianie treść ogłoszonego Regulaminu w Dziale 5 punkt 8 b) oraz punkt 9, które otrzymują następujące brzmienie:

 

8 b)

„b) uzyskanie na planowane rozporządzenie mieniem zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej, wystawionej na wybranego w niniejszym postępowaniu nabywcę, na zasadach określonych w art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. Nr 2259), w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Nie wyrażenie zgody przez Ministra Skarbu Państwa na planowane zbycie skutkować będzie unieważnieniem całego przetargu oraz zwrotem wniesionego przez nabywcę wadium”. 

 

9

„9. Po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej na zbycie nieruchomości, wybrany oferent zobowiązuje się  do zawarcia aktu notarialnego i zapłaty całości ceny najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od daty wydania niniejszej decyzji.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 stycznia 2017 roku, 10:52