Regulamin | Serwis główny UG

Regulamin

Regulamin i Informacja

 dotycząca przetargu (obejmującego negocjacje) na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Sobieskiego 13

 

I. Sprzedający – właściciel nieruchomości

 

Uniwersytet Gdański w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

REGON                 00000 1330

NIP                         584-020-32-39

Konto: PEKAO S.A. IV/O GDAŃSK 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434.

 

 

II. Opis sprzedawanej nieruchomości

 

 

Gdańsk, ul. Sobieskiego 13

 

 1. W skład zbywanej nieruchomości wchodzą:

 

 • Prawo własności: działki nr 244/1 o powierzchni 6417 m2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi KW nr GD1G/00064450/8.
 • Prawo własności obiektów:
  • Parterowy pawilon dydaktyczno-administracyjny o powierzchni netto 1157 m2;
  • 2-kondygnacyjny pawilon wykładowy o powierzchni netto 1423,9 m2;
  • Budynek warsztatu remontowego o powierzchni netto 250,52 m2.

 

 1. Cena wywoławcza wynosi: 5.000.000 zł netto (słownie: pięć milionów złotych netto).

 

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

 

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Nowej Politechnicznej od ul. Rakoczego do zabudowań Politechniki Gdańskiej w mieście Gdańsku, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr III/33/02 z dnia 05.12.2002 roku. Działka znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 004-U33            i przeznaczona jest pod „usługi”.

 

 1. Lokalizacja i opis:

 

Nieruchomość zabudowana położona jest w centralnej części Głównego Miasta w obrębie dolnego biegu            ul. Sobieskiego. Lokalizacja w bezpośredniej bliskości pasa drogowego ulicy z szerokim frontem wzdłuż ulicy     i wydzielonymi miejscami postojowymi przed budynkiem. Lokalizacja w bliskości centrum administracyjnego               i dydaktycznego miasta w obrębie ulic Traugutta, Do Studzienki i Sobieskiego w bliskości i sąsiedztwie zabudowy oświatowej Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Lokalizacja korzystnie skomunikowana z miejskim układem drogowym w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej ulicy Nowej Politechnicznej. Położenie w bliskości pasa zieleni wysokiej i terenów rekreacyjnych z wytyczonymi ścieżkami spacerowymi i rowerowymi.

 

 1. Opis terenu:

 

Nieruchomość zabudowana położona na działce o regularnym kształcie na planie prostokąta, w całości ogrodzona. W części wschodniej przebiegająca wzdłuż ulicy, od zachodu przylega od  terenów zieleni parkowej Królewskiej Doliny z kanałem wodnym i zbiornikiem retencji. Tworzy jednolity strukturalnie i funkcjonalnie teren.

 

Działka regularnie zabudowana trzema obiektami. Wjazd i wejście na teren obszaru od ulicy Sobieskiego na wydzielony wewnętrzny ciąg komunikacyjny z miejscami postojowymi, w całości urządzony, o nawierzchni         z płyt drogowych i asfaltobetonu z chodnikami. Teren oświetlony. Obszar z pełną infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem w lokalne urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej:

 • miejska sieć wodociągowa;
 • miejska sieć kanalizacji sanitarnej;
 • sieć kanalizacji deszczowej;
 • sieć elektroenergetyczna, oświetleniowa;
 • kable NN oświetlenia terenu;
 • sieć centralnego ogrzewania;
 • sieć gazowa (budynek główny);
 • sieć kanalizacji teletechnicznej;
 • sieć instalacji odgromowej budynków;
 • instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej;
 • instalacja p.poż. z hydrantami.

 

 

 1. Opis budynków:

 

 • Pawilon dydaktyczno-administracyjny („300”)

 

Jednokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem w części łącznika pomiędzy dwoma symetrycznymi skrzydłami budynku, obiekt wybudowany w 1958 roku. Wejście do budynku dwustronne od strony podwórza i główne od strony północnej. W skład pawilonu wchodzą dwa skrzydła.

Łącznik częściowo podpiwniczony i odnowiony stanowi węzeł cieplny z wymiennikami i pomieszczeniem gospodarczym. Posadzki zróżnicowane w zależności od funkcji pomieszczeń, w tym: beton z wykładziną PCV, lastryko, panele podłogowe, terakota gresowa i lastrykowa, wykładziny zmywalne i dywanowe. Ściany o zróżnicowanym wykończeniu: malowane emulsyjnie, glazurowe oraz lamperie olejne.

Ławy fundamentowe betonowe wylewane. Ściany fundamentowe wylewane i z wykonaną izolacją. Ściany piwnic wykonane z żelbetonu, ściany zewnętrzne szczytowe gr. 28 cm z bloczków, podłużne z gazobetonu i cegły gr. 25 cm, ściany nośne z cegły ceramicznej, ściany działowe z cegły dziurawki. Stropodach płaski. Dach pokryty papą zgrzewalną po remoncie w 2008 r.

Schody wewnętrzne żelbetowe, wylewane, obłożone terakotą. Stolarka okienna wymieniona w całości na profile PCV, stolarka drzwiowa zróżnicowana: stalowa, drewniana i płycinowa oraz częściowo PCV. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, zewnętrzne – tynk cementowy nakrapiany, malowany emulsyjnie.

 

 • Pawilon wykładowy („BOŚ”)

 

Budynek wybudowany w 1958 roku (rozbudowany w 2002 r. poprzez wykonanie przybudówki 2-kondygnacyjnej do istniejącej zabudowy) w technologii tradycyjnej, obiekt w części dobudowanej bez podpiwniczenia z windą osobową.

Fundamenty budynku betonowe, wylewane ściany fundamentowe i ściany nośne z cegły ceramicznej pełnej i gazobetonu. Ściany działowe z cegły dziurawki.

Stropodach odcinkowy typu DZ-3 z izolacją akustyczną i ciepłochronną. Pokrycie dachu 2 x papa asfaltowa, obróbki z blachy ocynkowanej.

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, gipsowe. Tynki zewnętrzne – nakrapiane, malowane farbą emulsyjną         i częściowo strukturalne z dociepleniem.

Posadzki w zależności od funkcji pomieszczeń – lastryko, wykładzina PCV, płytki ceramiczne gresowe i panele podłogowe.

 

 • Warsztat remontowy

 

Budynek wybudowano w 1990 r. w technologii tradycyjnej, obiekt 1 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wykorzystywany jako uczelniany warsztat mechaniczno-remontowy. Technologia wykonania typowa dla budownictwa gospodarczego, w tym: fundamenty budynku betonowe, wylewane ściany fundamentowe i ściany nośne z bloczka na ramie stalowej, grubość 40 cm, ściany działowe z cegły dziurawki.

Dach dwuspadowy, konstrukcji stalowej, pokryty blachą profilowaną, obróbki z blachy ocynkowanej malowanej.

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne malowane oraz lamperie olejne. Tynki zewnętrzne – malowane farbą emulsyjną. Posadzki – beton zatarty na ostro, lastryko. Ściany pomieszczeń malowane emulsyjnie.

Stolarka drzwiowa – wrota metalowe, ocieplone, wewnętrzna płycinowa.

 

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych oraz nie jest ujęta w wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych.

 

 • Inne składowe gruntu:

 

Na gruncie osadzona jest reklama na postumencie betonowym o konstrukcji stalowej oraz stalowy słup sieciowy linii LWN 110 kv oraz sieć ciepłownicza przebiegająca przez teren działki w jej centralnej części (stanowiące własność gestora sieci). Dodatkowo na gruncie ustawiony jest stalowy kontener bez trwałych fundamentów.

 

 

 1. Aktualne obciążenia nieruchomości:

 

 • Umowa najmu nr 12/2004 z dnia 07.05.2004 r. na czas nieokreślony z możliwością  3-miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron (antena stacja bazowa);
 • Umowa dzierżawy nr 37/97 z dnia 22.12.1997 r. na czas nieokreślony z możliwością 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron (tablica reklamowa);
 • Umowa dzierżawy nr 9/98 z dnia 30.04.1998 r. na czas nieokreślony z możliwością 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron (tablica reklamowa) ;
 • Umowa dzierżawy nr 1/2010 z dnia 01.10.2010 r. na czas nieokreślony z możliwością 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron (tablica reklamowa).

 

 

Dział III „ciężary i ograniczenia” oraz dział IV „hipoteka”  KW GD1G/00064450/8 są wolne od wpisów.

 

 

 1. Obiekty można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu, pod numerem telefonu (58) 523 24 94.

 

 

III. Złożenie oferty

1. Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i fizyczne, krajowe i zagraniczne. Przetarg składa się z etapu składania ofert, a następnie etapu negocjacji cenowych.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 21.03.2017 r. (data uznania konta UG) na konto Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku: PEKAO S.A. IV/O GDAŃSK 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434,          wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),

z dopiskiem „Przetarg ul. Sobieskiego 13”

Wadia złożone przez Oferentów:

a) których oferty nie zostaną zakwalifikowane do etapu negocjacji cenowych (tj. które zostaną odrzucone),

b) którzy nie zostaną wybrani na nabywcę przedmiotowej nieruchomości,

zostaną zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu lub unieważnieniu przetargu.

Sprzedający nie dopuszcza do złożenia wadiów w innej formie, niż pieniądz wpłacony przelewem na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Wadium złożone przez wybranego Oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości — w formie zaliczki.

3. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny, jednoznaczny, bezwarunkowy, w języku polskim i spięta (zszyta) w jedną całość.

4. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą Oferenta i dopiskiem ”Przetarg ul. Sobieskiego 13”,                   należy  złożyć pod adresem 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a (pokój numer 303, III piętro), w terminie do dnia 24.03.2017 r.,  do godz. 12.00.

5. Informacji dotyczących ogłoszonego przetargu udzielają Pan Paweł Małecki, Główny Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami UG — Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a (pokój numer 303, III piętro),  w godzinach 10.00-14.00 pod numerem telefonu: (58) 523-24-94, e-mail: pawel.malecki@ug.edu.pl

IV. Składane w postępowaniu oferty muszą zawierać:

a. określenie przedmiotu oferty ( „Przetarg ul. Sobieskiego 13”);

b. określenie nazwy, siedziby i statusu prawnego Oferenta wraz z kopiami odpowiednich dokumentów (wystawionymi nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i inne, bądź kserokopia dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych) oraz umocowaniami dla upoważnionych osób do podpisania oferty i zawarcia umowy;

c. datę sporządzenia oferty i podpisy upoważnionych osób;

d. kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na jakie należy dokonać zwrotu wadium;

e.  oferowaną cenę nabycia nieruchomości w złotych (netto) nie niższą niż cena wywoławcza,

f. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w niniejszym Regulaminie i Informacji dotyczącej przetargu (obejmującego negocjacje) na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Sobieskiego 13, oraz że przyjmuje te warunki i informacje bez żadnych zastrzeżeń i uwag.

 

g.  oświadczenie, że Oferent  zapoznał się i nie wnosi zastrzeżeń oraz uwag, co do stanu prawnego i faktycznego nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Sobieskiego 13, jak też oświadczenie, że w przypadku jego wyboru jako nabywcy nieruchomości, zawrze umowę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości za zaoferowaną ostatecznie cenę, w terminie i na warunkach wskazanych przez sprzedającego;

 

W przypadku, jeżeli złożona oferta nie będzie spełniała któregokolwiek z warunków określonych w pkt III lub IV a – g Regulaminu i Informacji, a w szczególności nie będzie zawierała oświadczeń, o których mowa w pkt IV f – g Regulaminu i Informacji, nie zostanie one zakwalifikowana do etapu negocjacji cenowych i tym samym zostanie odrzucona. O niezakwalifikowaniu i odrzuceniu oferty składający ją Oferent zostanie powiadomiony na piśmie.

 

Ewentualnych dodatkowych informacji, poza wskazanymi w niniejszym Regulaminie i Informacji, w zakresie stanu prawnego lub faktycznego przedmiotowej nieruchomości, sprzedający udziela wg własnego uznania. Oferentowi nie przysługuje, do czasu rozstrzygnięcia przetargu, prawo do uzyskiwania pełnomocnictw od sprzedającego w zakresie badania stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości, jak też uzyskiwania danych stanowiących tajemnicę handlową, takich jak np. treść umów najmu oraz umów z gestorami sieci (pełnomocnictwa i dane w powyższym zakresie mogą zostać udzielone/udostępnione wybranemu na nabywcę nieruchomości w niniejszym przetargu Oferentowi, w celu weryfikacji danych zawartych w niniejszym Regulaminie i Informacji).

 

V. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2017 r. o godz. 13.00 w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, w pok. R 601 (VI piętro) na posiedzeniu jawnym przez Komisję ds. sprzedaży nieruchomości przy ul. Sobieskiego 13, powołaną przez Rektora UG.

2. W części niejawnej przetargu Komisja przetargowa dokona szczegółowej analizy i sprawdzenia złożonych ofert pod kątem wymagań, w tym dokumentów, określonych w pkt III i IV a-g niniejszego Regulaminu i Informacji oraz dokona zakwalifikowania Oferentów do etapu negocjacji cenowych. Zakwalifikowaniu do etapu negocjacji cenowych podlegać będą wszystkie oferty, które spełnią wymogi zawarte w pkt III i IV a-g Regulaminu i  Informacji. O terminie negocjacji cenowych Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie wraz z informacją o najwyższej złożonej ofercie cenowej oraz prośbą o potwierdzenie udziału w negocjacjach cenowych. Negocjacje cenowe mają na celu uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży nieruchomości. Negocjacje będą przeprowadzane indywidualnie z każdym z zaproszonych Oferentów, którzy potwierdzili swój udział w negocjacjach cenowych, w formie trzech następujących po sobie tur negocjacyjnych w terminach wyznaczonych przez sprzedającego. Po każdej turze zostanie ogłoszona najwyższa zaoferowana cena. W przypadku równych najwyższych cen zaoferowanych przez Oferentów w ostatniej turze, przeprowadza się kolejną turę negocjacyjną tylko pomiędzy tymi Oferentami. Każdy z Oferentów, który potwierdził swój udział w negocjacjach cenowych może w dowolnej turze wycofać się z negocjacji cenowych. Niestawiennictwo przedstawiciela Oferenta na danej turze negocjacyjnej uznaje się za wycofanie z negocjacji cenowych. W uzasadnionych przypadkach, także na wniosek Oferenta, sprzedający może dokonać zmiany terminu tury negocjacyjnej za uprzednim poinformowaniem Oferentów.

W przypadku braku potwierdzenia przez Oferenta udziału w negocjacjach cenowych lub wycofania się przez niego z tych negocjacji (w tym niestawiennictwa na turze negocjacyjnej), za zaoferowaną ostatecznie przez tego Oferenta cenę uznaje się najwyższą zaoferowaną przez niego do tego momentu w przetargu cenę (w tym cenę zaoferowaną wyłącznie w pisemnej ofercie złożonej zgodnie z pkt III i IV niniejszego Regulaminu i Informacji).

3. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert. Sprzedający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rozstrzygnięcia, w szczególności w przypadku nie zakończenia w powyższym terminie etapu negocjacji cenowych z Oferentami.

4. Przy wyborze nabywcy (wybrany Oferent) Komisja kierować będzie się kryterium najwyższej oferowanej ceny oraz spełnieniem wszystkich wymogów określonych w pkt IV a-g Regulaminu i Informacji.

5. Komisja będzie mogła prosić Oferentów o wyjaśnienie treści ofert, w zakreślonym terminie, w przypadku jeżeli będą one budziły wątpliwości.

6. Informacja o wybranym Oferencie zostanie pisemnie podana do wiadomości wszystkich uczestników przetargu.

7. W przypadku złożenia jednej oferty spełniającej wymagane kryteria może ona zostać wybrana jako ostateczna.

8. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie:

a) uzyskanie zgody Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w postaci uchwały zezwalającej na zbycie nieruchomości na rzecz określonego oferenta. Nie wyrażenie zgody na planowane zbycie nieruchomości przez Senat UG w postaci uchwały skutkować będzie unieważnieniem całego przetargu oraz zwrotem wniesionego przez wybranego Oferenta wadium.

b) uzyskanie na planowane rozporządzenie mieniem zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej, wystawionej                  na wybranego w niniejszym postępowaniu nabywcę, na zasadach określonych w art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. Nr 2259), w związku z art. 90, ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Nie wyrażenie zgody przez Prezesa Prokuratorii Generalnej na planowane zbycie skutkować będzie unieważnieniem całego przetargu oraz zwrotem wniesionego przez wybranego Oferenta wadium.

9. Po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej na zbycie nieruchomości, wybrany Oferent zobowiązuje się do podpisania aktu notarialnego sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na warunkach i w terminie wskazanych przez sprzedającego, w tym jego podpisania i zapłaty całości ceny w ciągu trzech miesięcy od daty wydania powyższej zgody, przy czym wybrany Oferent będzie zobowiązany do zapłata całej pozostałej (po zaliczeniu wadium) ceny przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. 

Sprzedający jest uprawniony do zachowania wadium otrzymanego od wybranego Oferenta, jeżeli będzie on się uchylał od zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i Informacji.

10. Cudzoziemcy chcący nabyć przedmiotowe nieruchomości, muszą spełniać wymagania określone w ustawie          z dnia 20 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 z późn. zm.)

11. Uniwersytet Gdański w Gdańsku zastrzega sobie prawo do:

a. swobodnego wyboru ofert,

b. dodatkowych negocjacji z oferentami,

c. dokonywania zmian warunków przetargu (w powyższym przypadku każdy z Oferentów może wycofać się z przetargu i żądać zwrotu wpłaconego wadium),

d. unieważnienia (zamknięcia bez wybrania Oferenta) przetargu, w całości lub części, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paweł Małecki
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 lutego 2017 roku, 14:19