Zasady | Serwis główny UG

Przepisy prawne dotyczące środków finansowych dla MNiD

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2015 poz. 1443 - baza ISAP - Sejm RP)

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU O PRZYZNANIE DOTACJI NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO ORAZ NA BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE ORAZ ZADANIA Z NIMI ZWIĄZANE, SŁUŻĄCE ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

A. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ

1. Nazwa, siedziba i adres.

2. Kierownik jednostki naukowej.

3. Kategoria naukowa jednostki naukowej.

4. Numer NIP.

5. Numer REGON i KRS.

6. Numer rachunku bankowego.

Jednostka naukowa ubiega się o przyznanie dotacji na:

utrzymanie potencjału badawczego

Tak / Nie

badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Tak / Nie

Oświadczenie, że informacje zawarte we wniosku złożonym w systemie teleinformatycznym pod numerem identyfikacyjnym (ID) są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Wyrażenie zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

PIECZĘCIE I PODPIS (jednostki naukowej, kierownika jednostki naukowej).

W przypadku, gdy część A wniosku zostanie przesłana na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra właściwego do spraw nauki, nie wymaga się pieczęci.

B. DOTACJA NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO

Czy jednostka ubiega się o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego: Tak / Nie

Jeżeli Tak:

Liczba osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, ustalona na podstawie złożonych pracodawcy przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby:

1) w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni - będących pracownikami, o których mowa w art. 108 pkt 13 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), oraz pracownikami naukowo-technicznymi i inżynieryjno-technicznymi, zatrudnionymi w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych;

2) w przypadku jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk - będących pracownikami, o których mowa w art. 87 pkt 1, 24 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r. poz. 1082 i 1268);

3) w przypadku instytutów badawczych - będących pracownikami, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095);

4) w przypadku pozostałych jednostek naukowych - będących pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych.

Pracownik może złożyć oświadczenie tylko w jednej, wybranej przez siebie jednostce naukowej, bez względu na liczbę jednostek naukowych, w których jest zatrudniony. Zatrudnienie podaje się według stanu na dzień złożenia wniosku.

Ogółem:

w tym w każdej z dziedzin nauki lub sztuki:

Podaje się liczbę pracowników w każdej z dziedzin nauki lub sztuki w obszarach wiedzy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065). Suma podanych liczb nie może być wyższa niż podana liczba ogółem.

C. DOTACJA NA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Czy jednostka ubiega się o przyznanie środków na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich:

Tak / Nie

Jeżeli Tak:

1. Liczba młodych naukowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w jednostce naukowej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy:

Wyszczególnienie

Ogółem

Liczba osób, które uzyskały stopień naukowy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku

Liczba osób, które w dniu złożenia wniosku mają otwarty przewód doktorski, ale nie są uczestnikami studiów doktoranckich

w jednostce naukowej, w której są zatrudnieni

poza jednostką naukową

1

2

3

4

5

Ogółem

 

 

 

 

w tym w każdej z dziedzin nauki lub sztuki

 

 

 

 

Zatrudnienie podaje się według stanu na dzień złożenia wniosku.

2. Liczba uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce naukowej w roku akademickim, w którym składany jest wniosek:

Wyszczególnienie

Liczba uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce naukowej w roku akademickim, w którym składany jest wniosek

1

2

Ogółem

 

w tym w każdej z dziedzin nauki lub sztuki

 

3. Informacja o stopniach doktora i doktora habilitowanego nadanych w jednostce naukowej młodym naukowcom w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku:

1) liczba nadanych stopni doktora:

Wyszczególnienie

Liczba stopni nadanych młodym naukowcom

ogółem (3+4)

zatrudnionym w jednostce naukowej

spoza jednostki naukowej

1

2

3

4

Ogółem

 

 

 

w tym w każdej z dziedzin nauki lub sztuki

 

 

 

2) liczba nadanych stopni doktora habilitowanego:

Wyszczególnienie

Liczba stopni nadanych młodym naukowcom

ogółem (3+4)

zatrudnionym w jednostce naukowej

spoza jednostki naukowej

1

2

3

4

Ogółem

 

 

 

w tym w każdej z dziedzin nauki lub sztuki

 

 

 

D. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU

Imię i nazwisko, stanowisko, służbowy numer telefonu, służbowy numer faksu, służbowy adres e-mail.

 

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Szulfer
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Szulfer
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 października 2016 roku, 11:29