Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi | Serwis główny UG

Aktualności

Laureaci konkursu NPRH Uniwersali 2.1

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów konkursu edycji I/2016 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach modułu Uniwersalia 2.1 znalazła się
Pani dr Agnieszka Friedrich z Wydziału Filologicznego. Projekt pt.: „Publikacja przekładu pracy Agnieszki Friedrich "Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej" (Gdańsk 2008, s. 288) w serii Wyznania i Narody na Ziemiach Polskich w XIX i XX wieku wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytety Gdańskiego i Officina Ferberiana” uzyskał finasowanie w wysokości 78 750 zł.

Serdecznie gratulujemy.

 

Więcej informacji

 


Zakończenie naboru wniosków w ramach Programu "Dialog" 

Informujemy, że zgodnie z zasadani składnia wniosków w ramach Programu "Dialog" wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 2 wnioski w danym roku kalendarzowym, w związku z czym nabór wniosków został zakończony.

 


Przedłużenie naboru wniosków w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM13

Zmianie uległ termin składania wniosków w konkursach OPUS 13PRELUDIUM 13 ogłoszonych w dniu 15 marca 2017 r. Nabór wniosków został przedłużony do dnia 22 czerwca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF do godz. 23:59).

Termin złożenia wniosku w Biurze Zarządzania Projektami Naukowymi UG ustala sie na 12 czerwca br. - w uzasadnionych przypadkach termin może zostać przełużony po wcześniejszym uzgodnieniu z Opiekunem Projektu.

 


Informacja dot. składania wniosków do NCN w UG

Przypominamy wszystkim zainteresowanym złożeniem wniosków projektowych w ramach aktualnie otwartych konkursów OPUS lub PRELUDIUM finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

zgodnie z Regulaminem zarządzania projektami naukowymi, ostateczną wersję wniosku należy złożyć w Biurze Zarządzania Projektami Naukowymi w terminie 7 dni roboczych przed datą zamknięcia konkursu.

W uzasadnionych przypadkach, termin może być krótszy i wymaga uzgodnienia z Opiekunem Projektu w formie elektronicznej.

 


Laureaci konkursów OPUS12, SONATA 12, PRELUDIUM 12

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2016 roku:

         OPUS 12 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;

         PRELUDIUM 12 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające  karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;

         SONATA 12 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;

na 121 złożonych wniosków, w których Uniwersytet Gdański występuje jako podmiot realizujący projekt, 28 otrzymało dofinansowanie:

 

Konkurs

Panel

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Wydział
UG

Przyznane środki

OPUS 12

HS5

Globalne zarządzanie gospodarcze - aktorzy, obszary oddziaływania, interakcje.

dr hab. Marek Rewizorski

WNS

253 500 zł

OPUS 12

HS5

Ryzyko emerytalne w świetle prognozowanych zmian zapotrzebowania na towary i usługi konsumpcyjne seniorów w Polsce.

dr Kamila Bielawska

WZ

395 070 zł

OPUS 12

NZ7

Ewaluacja potencjału fotoinaktywacji w eradykacji nosicielstwa Streptococcus agalactiae w układzie moczowo - płciowym: badania in vitro i in vivo.

dr hab. Mariusz Stanisław Grinholc

MWB

671 600 zł

OPUS 12

NZ6

Nano-fagi i możliwości ich wykorzystania jako innowacyjnej terapii infekcji bakteryjnych.

dr Piotr Zdzisław Golec

WB

1 385 050 zł

OPUS 12

NZ9

Synchroniczne kultury Chlamydomonas reinhardtii jako narzędzie w badaniach toksyczności antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska.

dr Anna Marta Aksmann

WB

1 076 200 zł

OPUS 12

ST8

Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych.

prof. dr hab. inż. Adriana Karolina Zaleska - Medynska

WCH

1 544 100 zł

OPUS 12

ST3

Procesy lokalizacji/delokalizacji nośników w luminoforach aktywowanych jonami lantanowców.

prof. dr hab. Marek Grinberg

WMFiI

1 339 600 zł

PRELUDIUM 12

NZ8

Demografia historyczna Salpa thompsoni jako reakcja na zachodzące zmiany klimatu.

mgr Angelika Wanda Słomska

WOiG

149 688 zł

PRELUDIUM 12

NZ6

Ocena immunogenności silnie konserwowanych epitopów glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C eksponowanych na powierzchni cząsteczek wirusopodobnych opartych na małym białku powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B.

mgr Anna Zofia Czarnota

MWB

99 600 zł

PRELUDIUM 12

ST2

Kwantowa kontekstualność w przetwarzaniu informacji.

mgr Debashis Saha

WMFiI

99 600 zł

PRELUDIUM 12

NZ2

Analiza interakcji białko-metabolit oraz modyfikacji potranslacyjnych głównych białkowych regulatorów replikacji Escherichia coli w różnych warunkach wzrostu komórek.

mgr Joanna Maria Morcinek-Orłowska

WB

96 600 zł

PRELUDIUM 12

ST4

Chemia koordynacyjna pirazyno-2-karboksamidu oraz jego analogów względem trójwartościowych jonów metali Ir oraz Os: projektowanie, synteza, charakterystyka oraz aktywność biologiczna.

mgr Małgorzata Biedulska

WCH

99 360 zł

PRELUDIUM 12

ST5

Allosteryczne inhibitory proteasomu - optymalizacja struktury analogów PR39 w celu uzyskania większej stabilności i efektywności.

mgr Małgorzata Giżyńska

WCH

99 900 zł

PRELUDIUM 12

ST4

Nowe aniony superhalogenowe - struktury, właściwości i potencjalne zastosowania.

mgr Marcin Krzysztof Czapla

WCH

60 000 zł

PRELUDIUM 12

ST10

Połączenie metod immunoenzymatycznych, chromatograficznych oraz wieloczynnikowych technik modelowania receptorów w identyfikacji źródeł pochodzenia polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów (PCDD/F) oraz ich prekursorów w osadach dennych Arktyki i Antarktyki.

mgr Marta Ewelina Kobusińska

WOiG

98 272 zł

PRELUDIUM 12

HS3

Badania średniowiecznych systemów zaopatrzenia w wodę ośrodków osadniczych w dolinie rzeki Osy na terenie ziemi chełmińskiej.

mgr Wacław Kulczykowski

WH

50 000 zł

SONATA 12

HS4

Algorytmizacja teorii perspektywy - problem wag decyzyjnych.

dr Elżbieta Babula

WE

188 565 zł

SONATA 12

HS4

Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju miejskiego transportu elektrycznego w Polsce.

dr Marcin Połom

WOiG

258 705 zł

SONATA 12

HS4

Wpływ reputacji przedsiębiorstw na zachowania inwestorów giełdowych.

dr Anna Maria Blajer-Gołębiewska

WE

132 720 zł

SONATA 12

ST2

Korelacje kwantowe w wielociałowych układach fermionowych i ich zastosowania w obliczeniach kwantowych i interferometrii kwantowej.

dr inż. Piotr Maciej Ćwikliński

WMFiI

437 900 zł

SONATA 12

ST1

Całkowicie dodatnia ewolucja kwantowych układów otwartych z periodyczną modulacją.

dr Krzysztof Roman Szczygielski

WMFiI

70 200 zł

SONATA 12

ST5

Koniugaty peptydowe jako nowe środki przeciwdrobnoustrojowe do zwalczania zakażeń wewnątrzkomórkowych oraz biofilmu.

dr inż. Paulina Kosikowska

WCH

673 880 zł

SONATA 12

HS5

Neokelsenowska teoria prawa międzynarodowego.

dr Tomasz Widłak

WPiA

98 551 zł

SONATA 12

HS5

System prawny bezpieczeństwa morskiego.

dr Justyna Magdalena Nawrot

WPiA

113 970 zł

SONATA 12

NZ7

Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego.

dr Agnieszka Katarzyna Gajewicz

WCH

253 874 zł

SONATA 12

NZ1

Molekularne mechanizmy wzajemnej korelacji procesów odpowiedzi stresowych, replikacji DNA i metabolizmu u Escherichia coli.

dr Monika Marzena Maciąg-Dorszyńska

WB

678 200 zł

SONATA 12

ST8

Foto-Bio Produkcja wodoru przez hybrydy [NiFe] hydrogenaza-MNPs/SiO2/MaSb pod wpływem promieniowania widzialnego

dr inż. Anna Malankowska

WCH

718 300 zł

SONATA 12

ST4

Pomiar poziomu stresu oksydacyjnego poprzez fluorescencyjną detekcją adduktów pułapek spinowych z reaktywnymi formami azotu i tlenu

dr inż Krzysztof Żamojć

WCH

633 085 zł

 

RAZEM

11 655 290 zł

 

Źródło: www.ncn.gov.pl 

 


Rozmowy kawalifikacyjne ETIUDA 5 i SONATINA 1

Znane są już terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach konkursów ETIUDA 5 i SONATINA 1. Rozmowy obędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

ETIUDA 5

 • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce: 3-5 lipca 2017 r.
 • Nauki Ścisłe i Techniczne: 31 maja-2 czerwca 2017 r.
 • Nauki o Życiu: 12-14 czerwca 2017 r.

SONATINA 1

 • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce: 17-19 lipca 2017 r.
 • Nauki Ścisłe i Techniczne: 17-19 lipca 2017 r.
 • Nauki o Życiu: 17-19 lipca 2017 r.

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą bezpośrednio z wnioskodawcą w języku polskim lub angielskim. W ramach spotkania przewidziana jest część na prezentację badań przez wnioskodawcę oraz czas na pytania od ekspertów, wchodzących w skład komisji oceniających.

Szczegółowe informacje przekazywane będą bezpośrednio do osób zakwalifikowanych do II etapu konkursów najpóźniej 2 tygodnie przed terminem rozmowy.

Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o finansowanie. 

 

Źródło: www.ncn.gov.pl

 


Warsztaty NCN dla wnioskodawców 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych organizowane w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki w Kielcach w dniach 10-11 maja 2017 r. Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

 • nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez MNiSW, KBN lub NCN,
 • w ciągu ostatnich 5 lat (w Naukach Ścisłych i Technicznych oraz Naukach o Życiu) lub 10 lat (w Naukach Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Tematyka warsztatów obejmuje:

 • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
 • zagadnienia dotyczące rzetelności badań naukowych,
 • przygotowywanie części merytorycznej wniosku i kosztorysów,
 • zasady oceny wniosków w systemie peer review,
 • analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.

Integralną częścią warsztatów jest samodzielna praca nad elementami wniosku o finansowanie. Szkolenie prowadzą koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki.

Warsztaty odbędą się w Kielcach w dniach 10-11 maja 2017 r.:

 • 10 maja, 10:00-16:00,
 • 11 maja, 08:30-12:45.

 

Źródło: www.ncn.gov.pl

 


Nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM po raz trzynasty

Narodowe Centrum Nauki po raz trzynasty otworzyło nabór wniosków w konkursach OPUSPRELUDIUM. Naukowcy mogą starać się o finansowanie w ramach łącznej puli 280 mln zł.

Badaczom na początkowym etapie kariery akademickiej, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora, dedykowany jest konkurs PRELUDIUM 13. Choć każdym ze zgłoszonych projektów opiekuje się doświadczony badacz, to doktoranci składający wnioski prowadzą swoje badania samodzielnie. Projekty badawcze mogą być realizowane przez rok, dwa lub trzy lata. Rada NCN zdecydowała o zwiększeniu maksymalnego finansowania pojedynczego projektu – od tej edycji może ono wynieść odpowiednio 60, 120 lub 180 tys. zł. Całkowity budżet konkursu ustalono na 30 mln zł.

Każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego, może starać się o finansowanie w konkursie OPUS 13. Uzyskane środki można przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. Nie ma wyznaczonej górnej granicy finansowania przeznaczonego na pojedynczy projekt, a czas realizacji może wynieść 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet trzynastej edycji konkursu wyniesie 250 mln zł.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl) do 16 czerwca 2017 r. Formularze wniosków zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

 

Źródło: www.ncn.gov.pl

 


Umowy cywilnoprawne

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi od 1 stycznia 2017 r. prowadzi rejestr umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) realizowanych z środków krajowych projektów naukowych (NCN, MNiSW, FNP).

Każda umowa o dzieło musi być sprawdzona i zaparafowana przez Radcę Prawnego, prosimy o przesłanie do wyznaczonego opiekuna propozycję umowy (korzystając ze wzorów znajdujących się w zakładce wzory dokumentów) na 5 dni przed terminem dostarczenia wersji papierowej dokumentu.

Po uzyskaniu akceptacji radcy, Kierownik Projektu zostanie poinformowany przez opiekuna o możliwości złożenia umowy w wersji papierowej. Zgodnie z Zarządzaniem Rektora 131/R/16 niesprawdzone umowy nie będą mogły być podpisywane i realizowane.

Szczegółowo procedura podpisywania umów cywilnoprawnych finansowanych z krajowych projektów naukowych, została przedstawiona na schemacie.

Obowiązek rejestracji dokumentów księgowych w Rejestrze zamówień publicznych pozostaje bez zmian.


 

Archiwum

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 czerwca 2017 roku, 14:02