Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi | Serwis główny UG

Aktualności

Warsztaty NCN dla wnioskodawców 

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych organizowane w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki w Kielcach w dniach 10-11 maja 2017 r. Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

 • nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez MNiSW, KBN lub NCN,
 • w ciągu ostatnich 5 lat (w Naukach Ścisłych i Technicznych oraz Naukach o Życiu) lub 10 lat (w Naukach Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Tematyka warsztatów obejmuje:

 • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
 • zagadnienia dotyczące rzetelności badań naukowych,
 • przygotowywanie części merytorycznej wniosku i kosztorysów,
 • zasady oceny wniosków w systemie peer review,
 • analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.

Integralną częścią warsztatów jest samodzielna praca nad elementami wniosku o finansowanie. Szkolenie prowadzą koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki.

Warsztaty odbędą się w Kielcach w dniach 10-11 maja 2017 r.:

 • 10 maja, 10:00-16:00,
 • 11 maja, 08:30-12:45.

 

Źródło: www.ncn.gov.pl

 


Nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM po raz trzynasty

Narodowe Centrum Nauki po raz trzynasty otworzyło nabór wniosków w konkursach OPUSPRELUDIUM. Naukowcy mogą starać się o finansowanie w ramach łącznej puli 280 mln zł.

Badaczom na początkowym etapie kariery akademickiej, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora, dedykowany jest konkurs PRELUDIUM 13. Choć każdym ze zgłoszonych projektów opiekuje się doświadczony badacz, to doktoranci składający wnioski prowadzą swoje badania samodzielnie. Projekty badawcze mogą być realizowane przez rok, dwa lub trzy lata. Rada NCN zdecydowała o zwiększeniu maksymalnego finansowania pojedynczego projektu – od tej edycji może ono wynieść odpowiednio 60, 120 lub 180 tys. zł. Całkowity budżet konkursu ustalono na 30 mln zł.

Każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego, może starać się o finansowanie w konkursie OPUS 13. Uzyskane środki można przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. Nie ma wyznaczonej górnej granicy finansowania przeznaczonego na pojedynczy projekt, a czas realizacji może wynieść 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet trzynastej edycji konkursu wyniesie 250 mln zł.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl) do 16 czerwca 2017 r. Formularze wniosków zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

 

Źródło: www.ncn.gov.pl

 


Raporty roczne za rok 2016

W związku ze zbliżającym się terminem składania raportów rocznych przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów obligują podmioty otrzymujące środki finansowe z budżetu nauki do terminowego składania raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów.

Zwracamy uwagę, że raporty roczne powinny wpłynąć do MNiSW w następujących terminach:

 • Mobilność Plus – do 28 lutego;
 • NPRH – do 31 marca;
 • Iuventus Plus – do 31 marca;
 • Diamentowy Grant – do 31 marca;
 • Dialog – do 31 marca.

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/raporty-roczne-z-realizowanych-zadan-badz-umow.html

Raporty roczne powinny wpłynąć do NCN w następujących terminach:

raport roczny za dany okres sprawozdawczy należy złożyć w terminie do dnia 31 marca następnego roku. Pierwszy raport roczny należy złożyć za rok kalendarzowy, w którym okres realizacji projektu/ stażu podoktorskiego wyniósł co najmniej 8 miesięcy (realizacja projektu/ stażu podoktorskiego rozpoczyna się z dniem wskazanym w umowie). Jeżeli realizacja projektu/ stażu podoktorskiego zgodnie z umową zakończy się nie później niż 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, to raport roczny za rok poprzedzający nie jest wymagany.

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/raporty-ncn/roczny/ogolne

 


Umowy cywilnoprawne

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi od 1 stycznia 2017 r. prowadzi rejestr umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) realizowanych z środków krajowych projektów naukowych (NCN, MNiSW, FNP).

Każda umowa o dzieło musi być sprawdzona i zaparafowana przez Radcę Prawnego, prosimy o przesłanie do wyznaczonego opiekuna propozycję umowy (korzystając ze wzorów znajdujących się w zakładce wzory dokumentów) na 5 dni przed terminem dostarczenia wersji papierowej dokumentu.

Po uzyskaniu akceptacji radcy, Kierownik Projektu zostanie poinformowany przez opiekuna o możliwości złożenia umowy w wersji papierowej. Zgodnie z Zarządzaniem Rektora 131/R/16 niesprawdzone umowy nie będą mogły być podpisywane i realizowane.

Szczegółowo procedura podpisywania umów cywilnoprawnych finansowanych z krajowych projektów naukowych, została przedstawiona na schemacie.

Obowiązek rejestracji dokumentów księgowych w Rejestrze zamówień publicznych pozostaje bez zmian.


 

Archiwum

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 marca 2017 roku, 15:13