Wydział Chemii | Serwis główny UG

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. MISTRZ Mistrz7./2013 01.01.2014 - 31.12.2016 prof. dr hab. Józef Adam Liwo A unified coarse-grained model of biological macromolecules based on mean-field multipole-multipole interactions with extension to multiscale teratment. 300 000 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 stycznia 2015 roku, 13:55

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Iuventus Plus 2012 0560/IP3/2013/72 28.06.2013 - 27.12.2015 dr Celina Sikorska Hybryda  QM-QSPR- Interdyscyplinarna Metoda Poszukiwania Anionów Superhalogenowych (IMPAS) 233 140 zł
2. Diamentowy Grant 2013 0177/DIA/2013/42 16.07.2013 - 15.07.2016 Paulina Maria Strzelecka Synteza peptoidowych analogów teta defensyn oraz ocena ich cytotoksyczności wobec linii komórkowych raka piersi 200 000 zł
3. Diamentowy Grant 2014 0138/DIA/2014/43 29.08.2014 - 28.08.2018 Paweł Wityk Specyficzne odziaływania białko-DNA a sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w modyfikowanych oligonukleotydach. Modelowanie molekularne oraz badania fizykochemiczne elementów organizacji w komórkach w kontekście skojarzonej foto- i radioterapii nowotworów. 199 210 zł
4. Iuventus Plus 2014 0012/IP3/2015/73 11.02.2015 - 10.10.2017 dr inż. Anna Białk - Bielińska Ocena mobilności, stabilności hydrolitycznej i ekotoksyczności leków przeciwnowotworowych i ich produktów transformacji w środowisku. 147 000 zł
5. Iuventus Plus 2014 0132/IP2/2015/73 10.02.2015 - 09.02.2017 dr inż. Ewelina Grabowska Otrzymywanie i charakterystyka nanokompozytów TiO2/SrTiO3 modyfikowanych metalami szlachetnymi. 263 160 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 kwietnia 2016 roku, 12:06

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. STRATEGMED I STRATEGMED1/235077/9/NCBR/2014 01.10.2014 - 30.09.2017

prof. UG, dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

(Lider: UG)

Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji

16 870 288 zł

(7 792 716 zł dla UG)

2. GEKON GEKON1/03/214483/16/2014 01.09.2014 - 31.05.2016

prof. dr hab. Adriana Zaleska

(Lider: UG)

Fotokatalityczne oczyszczanie strumieni powietrza

547 260 zł

(321 500 zł dla UG)

3. TANGO 1 TANGO1/268806/NCBR/2015 01.05.2015 - 30.04.2016 dr Jolanta Kumirska Analiza możliwości wdrożenia innowacyjnych metodyk oznaczenia farmaceutyków w próbkach środowiskowych, klinicznych i żywnościowych z wykorzystaniem technik GC i GC-MS. 150 000 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 1 czerwca 2015 roku, 8:16

Narodowe Centrum Nauki

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Sonata 2 2011/03/D/ST5/05284 26.09.2012 - 25.09.2016 dr inż. Ewelina Grabowska Badanie mechanizmu degradacji zanieczyszczeń na modyfikowanych płaszczyznach {101} i {001} Ti02. 983 300 zł
2. Preludium 2 2011/03/N/ST4/01293 14.09.2012 - 13.11.2016 mgr Martyna Maszota - Zieleniak Badania struktury, dynamiki oraz oddziaływań białko-ligand ludzkiej cystatyny C metodami magnetycznego rezonansu jadrowego. 311 300 zł
3. Fuga 1 2012/04/S/ST5/00074 24.09.2012 - 03.02.2017 mgr inż. Paulina Kosikowska Projektowanie i synteza bifunkcjonalnych koniugatów peptydowych o potencjalnych właściwościach proliferacyjnych i antymikrobiotycznych. 612 000 zł
4. Opus 3 2012/05/B/ST5/01680 27.03.2013 - 26.03.2016 prof. UG, dr hab. Karol Krzymiński Nowe odczynniki do badań immunichemicznych na bazie indykatorów i znaczników akrydynowych połączonych z białkami. 372 030 zł
5. Preludium 3 2012/05/N/NZ4/02210 21.02.2013 - 20.02.2017 mgr Magdalena Cerkowniak Identyfikacja związków aktywnych biologicznie w lipidach powierzchniowych Dermestes maculatus i Dermestes ater jako związkó o potencjalnych właściwościach antygrzybowych i antybakteryjnych. 149 500 zł
6. Preludium 3 2012/05/N/ST4/00167 03.06.2013 - 02.06.2016 mgr Justyna Czupryniak Modyfikacja powierzchni tranzystorów FET do celów diagnostyki analityki medycznej. 149 480 zł
7. Preludium 3 2012/05/N/NZ9/01561 25.03.2013 - 24.03.2017 mgr Małgorzata Drewnowska Poznanie składu mineralnego i nuklidów alfa nagromadzanych przez pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius) w owocnikach wraz z oceną wpływu przetwarzania kulinarnego i biodostępności. 148 160 zł
8.

Sonata bis 3

2012/05/E/ST5/03796 30.01.2013 - 29.01.2017 dr Paulina Czaplewska Charakterystyka molekularna kompleksu ludzkiej cystatyny C z naturalnymi autoprzeciwciałami. 1 496 700 zł
9. Sonata bis 3 2012/05/E/NZ7/01148 05.02.2013 - 04.02.2018 prof. UG, dr hab. Tomasz Puzyn Komputerowa ocena potencjalnego ryzyka stwarzanego przez ciecze jonowe przed ich użyciem w nowych technologiach (CRAB). 1 256 026 zł
10. Maestro 3 2012/06/A/ST4/00376 26.03.2013 - 25.03.2018 prof. dr hab. Józef Liwo Jednolity model bruboziarnisty makromolekuł biologicznych oparty o średniopolowe oddziaływania multipol-multipol. 1 071 480 zł
11. Opus 4 2012/07/B/ST5/00753 19.07.2013 - 18.07.2016 prof. dr hab. Lech Chmurzyński Struktura a właściwości fizykochemiczne i cytoprotekcyjne heteroligandowych kompleksów metali przejściowych. 662 100 zł
12. Preludium 4 2012/07/N/ST5/00128 10.07.2013 - 09.07.2016 mgr Monika Łęgowska Projektowanie, synteza chemiczna oraz badania enzymatyczne peptydowych substratów i inhibitorów katepsyny C. 149 940 zł
13. Preludium 4 2012/07/N/ST5/00178 09.07.2013 - 08.07.2016 mgr Jadwiga Popow-Stellmaszyk Fluoroscencyjne substraty proteinaz neutrolfili: projektowanie, synteza, selekcja metodami chemii kombinatorycznej oraz ich zastosowanie w charakterystyce wybranych enzymów proteolitycznych. 149 940 zł
14. Preludium 4 2012/07/N/ST5/01877 20.08.2013 - 19.08.2016 mgr Magdalena Zdrowowicz Pronukleotydy – droga do uwrażliwienia komórkowego DNA na promieniowanie jonizujące. 148 717 zł
15. Sonata 4 2012/07/D/NZ7/04342 30.09.2013 - 29.09.2018 dr Celina Sikorska Ocena narażenia środowiska i zdrowia człowieka. 468 832 zł
16. Symfonia 1 2013/08/W/NZ1/00696 09.12.2013 - 08.12.2017

prof. UG, dr hab. Adam Lesner

(Lider konsorcjum: UJ)

Zewnatrzkomórkowa aktywność proteolityczna ludziekgo epitelium - rola w modulacji przekazu sygnału w obrębie nabłonka.

6 500 000 zł

(1 731 480 zł dla UG)

17. Preludium 5 2013/09/N/NZ7/03643 12.03.2014 - 11.03.2016 mgr Dorota Małgorzata Wirkus Optymalizacja metod analitycznych pod kątem możliwości ich zastosowania do analizy witamin w ultrafiltratach otrzymywanych po wysokoobjętościowej żylno-żylnej hemofiltracji 91 000 zł
18. Harmonia 5 2013/10/M/ST4/00640 24.04.2014 - 23.04.2017 prof. dr hab. Józef Adam Liwo Zintegrowane podejście do przewidywania struktur białek oraz kompleksów białek przy użyciu gruboziarnistego pola siłowego UNRES z wykorzystaniem informacji z baz danych strukturalnych 694 678 zł
19. Sonata Bis 3 2013/10/E/ST4/00755 05.05.2014 - 04.05.2018 prof. UG, dr hab. Mariusz Makowski Projektowanie, parametryzacja i wprowadzenie potencjałów oddziaływań łańcuchów bocznych reszt aminokwasowych w wodzie z zastosowaniem wielkoskalowych symulacji białek. 595 200 zł
20. Preludium 6 2013/11/N/NZ7/01240 01.08.2014 - 31.07.2017 mgr Sviatlana Pankavec Badania bionagromadzenia litu przez pieczarkę dwuzarodnikową (Agaricus bisporus) z podłoża wzmocnionego w sole tego pierwiastka wraz z analizą oddziaływań współzależnych z kationami innych metali. 135 992 zł
21. Opus 6 2013/11/B/NZ7/01301 01.08.2014 - 31.07.2017

dr hab. Elżbieta Kamysz

(Lider konsorcjum: Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Endogenne inhibitory enkefelinaz i ich nowe syntetyczne analogi jako potencjalne leki w terapii chorób układu pokarmowego i bólu trzewnego

538 470 zł

(253 120 zł dla UG)

22. Preludium 7 2014/13/N/ST4/04105 29.01.2015 - 28.01.2017 mgr Illia Serdiuk Synteza, struktura i właściwości luminogenne nowych fluoroforów wychodzących się od 7-hydroksyflawonu i 3,7-dihydroksyflawonu. 100 000 zł
23. Preludium 7 2014/13/N/ST4/04127 12.02.2015 - 11.02.2017 mgr Paulina Łukaszewicz Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w aspekcie oznaczania leków przeciwbakteryjnych w glebach rolniczych. 99 840 zł
24. Preludium 7 2014/13/N/ST5/01299 12.02.2015 - 11.02.2018 mgr Agata Elżbieta Gitlin - Domagalska Projektowanie, chemiczna synteza i badania enzymatyczne inhibitorów matryptazy-2. 150 000
25. Maestro 6 2014/14/A/ST4/00405 23.04.2015 - 22.04.2020 prof. dr hab. Janusz Adam Rak Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro. Modyfikowane nukleozydy jako radio- bądź/i fotosenybilizatory uszkodzeń DNC 3 958 291 zł
26. Harmonia 6 2014/14/M/ST5/00715 20.04.2015 - 19.04.2018 prof. dr hab. inż. Tadeusz Piotr Ossowski Diamentowo-grafenowe heterostruktury sensoryczne 799 500 zł
27. Opus 8 2014/15/B/ST5/00098 08.07.2015 - 07.07.2018 prof. dr hab. inż. Adriana Karolina Zaleska Przestrzennie zorientowane nanostruktury typu TiO2/MxOy otrzymywane metodą elektrochemiczną. 1 089 950 zł
28. Opus 8 2014/15/B/NZ7/01014

07.07.2015 - 08.07.2018

dr hab Elżbieta Jankowska Aktywacja proteasomu jako strategia w powstrzymywaniu rozwoju procesów starzeniowych i neurodegeneracyjnych. 1 575 015 zł
29. Preludium 8 2014/15/N/ST5/02043 12.08.2015 - 11.08.2018 mgr inż. Paweł Mazierski Nowe nanostruktury 3D typu REVO4 do jednoetapowego fotokatalitycznego rozkładu wody pod wpływem promieniowania z zakresu widzialnego. 149 800 zł
30. Preludium 8 2014/15/N/ST5/03815 03.09.2015 - 02.09.2018 mgr inż. Beata Anna Bajorowicz Opracowanie i badanie nowej klasy fotokatalizatorów opartych na koloidalnych kropkach kwantowych oraz tantalanach, cyrkonianach i niobianach o strukturze perowskitu. 136 800 zł
31. Preludium 8 2014/15/N/ST8/03753 04.09.2015 - 03.09.2017 mgr inż. Martyna Marchelek Mechanizm fotowzbudzenia i właściwości powierzchniowe nowych kompozytów 3D typu: BiyXz_TiO2@SrTiO3. 99 800 zł
32. Opus 8 2014/15/B/ST5/05311 01.10.2015 - 30.09.2018

prof. dr hab. Adam Lesner

(Lider konsorcjum: UG)

Synteza substratów fluorogenicznych, inhibitorów i sond molekularnych specyficznych dla ludzkiej neutrofilnej proteinazy NSP4 i jej ewolucyjnych analogów.

877 040 zł

(414 520 zł dla UG)

33. Sonata 8 2014/15/D/ST5/02747 12.10.2015 - 11.10.2018

dr inż Ewelina Grabowska

(Lider konsorcjum: Politechnika Gdańska)

Wpływ struktury cieczy jonowych na oddziaływania z cząstkami TiO2 w procesie hydrotermalnej syntezy

794 650 zł

(259 500 dla UG)

34. Sonata 9 2015/17/D/ST4/00774 18.01.2016 - 17.01.2018 dr Magda Caban PASSIL - innowacyjna technika dozymetrii pasywnej wykorzystująca ciecze jonowe. 325 600 zł
35. Sonata 9 2015/17/D/ST4/00509 25.01.2016 - 24.01.2018 dr Adam Kazimierz Sieradzan Mechanizmy naprawdze DNA: od gruboziarnistego do pełnoatomowego opisu. 314 200 zł
36. Preludium 9 2015/17/N/ST4/03937 28.01.2016 - 27.01.2018 mgr Paweł Krupa Algorytmy globalnego dokowania białek oparte na gruboziarnistym modelu UNRES. 77 000 zł
37. Preludium 9 2015/17/N/ST4/03935 28.01.2016 - 27.01.2018 mgr Magdalena Anna Mozolewska Gruboziarnisty model oddziaływań nanocząstek z białkami do symulacji transportu substancji leczniczych do miejsc docelowych. 77 000 zł
38. Opus 9 2015/17/B/NZ8/02481 28.01.2016 - 27.01.2019 prof. dr hab. Piotr Stepnowski Farmaceutyki i produkty ich transformacji w środowisku: analityka, ekotoksykologia i ocena ryzyka. 1 169 000 zł
39. Sonata 9 2015/17/D/ST5/01331 08.02.2016 - 07.02.2019 dr inż. Joanna Nadolna Nanokompozyty RE-TiO2: projektowanie, synteza i charakterystyka. 545 200 zł
40. Preludium 9 2015/17/N/NZ7/04108 15.03.2016 - 14.03.2017 mgr Alan Radomir Puckowski Sorpcja nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska na powierzchni mikroplastików. 49 680 zł

 

 

Zakończone projekty

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 kwietnia 2016 roku, 13:12