FAQ | Serwis główny UG

FAQ

Jaką kwotę grantu otrzymam, wyjeżdżając na studia w ramach Erasmusa?

Kwota grantu jest uzależniona od kraju docelowego. W roku akademickim 2015/2016 przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych obowiązują następujące stawki stypendialne:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €

Miesięczna stawka stypendium z dodatkiem socjalnym w zł

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500

2936

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

400

2517

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

300

2097

Powyższe stawki ustaliła Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Uczelnie nie mają możliwości modyfikowania kwoty grantu. Oznacza to, że wszyscy polscy studenci wyjeżdżający do danego kraju otrzymują taką samą miesięczną kwotę grantu.

Wysokość stypendium całościowego zależy od czasu pobytu w uczelni docelowej. Przysługująca kwota obliczana jest z dokładnością co do dnia.

W przypadku niepełnych miesięcy oblicza się stawkę dzienną według następującej zasady: stypendium miesięczne do danego kraju podzielone przez liczbę 30, a następnie uzyskany wynik pomnożony przez liczbę dni planowanej mobilności. Kwoty są zaokrąglane matematycznie do liczb całkowitych.

W ciągu 30 dni od podpisania umowy cywilnoprawnej z Uczestnikiem programu i pod warunkiem otrzymania przez uczelnię środków z Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ wypłaca się 70% całego stypendium (wyłącznie przelew na rachunek bankowy Uczestnika). Reszta płatna jest po powrocie w ciągu maksymalnie 30 dni od dokonania pełnego rozliczenia. Wysokość drugiej transzy zależy od faktycznie potwierdzonego czasu studiów w uczelni docelowej i nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie cywilno-prawnej.

Uczelnia partnerska wymaga ode mnie przedstawienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na etapie aplikowania. Jednak NFZ nie chce teraz wydać takiej karty, twierdząc, że jest na to za wcześnie, a ponadto należy przedstawić odpowiednie potwierdzenie o przyjęciu od uczelni partnerskiej.

W tej sytuacji powinno wystarczyć przygotowanie pisemnego oświadczenia w języku obcym, z którego wynika, że jesteś osobą ubezpieczoną i uprawnioną do świadczeń NFZ i na pewno otrzymasz kartę EKUZ przed przybyciem do uczelni goszczącej. W oświadczeniu można także wyjaśnić, że w systemie polskim karty EKUZ nie można otrzymać z tak dużym wyprzedzeniem, ale dopiero na ok. miesiąc przed opuszczeniem kraju.

Jak opisać system ocen w UG? Jest to potrzebne przy wypełnianiu Transcript of Records (wykazu zaliczeń), którego wymaga uczelnia partnerska na etapie aplikacji.

Grading scheme of the University of Gdansk

Grades

Numerical value

Percentage of knowledge required for a given grade

very good

5,0

91 and more

good plus

4,5

81-90

good

4,0

71-80

satisfactory plus

3,5

61-70

satisfactory

3,0

51-60

not satisfactory (fail)

2,0

50 and less

Credits without grades: pass (tak proszę tłumaczyć zaliczenie bez oceny).

Jaki jest podział obowiązków między koordynatorami w UG?

Koordynatorzy Erasmusa na poszczególnych wydziałach / w instytutach / w katedrach UG są odpowiedzialni za: podpisywanie umów międzyinstytucjonalnych, ogłaszanie i przeprowadzanie rekrutacji dotyczącej wyjazdów na studia, konsultacje merytoryczne dotyczące wyboru przedmiotów w Learning Agreement i ewentualnego doboru ekwiwalentów w przedmiotach UG, zgodę na zmiany dokonywane w LA.

Koordynatorzy ogólnouczelniani (pracownicy Biura Wymiany Zagranicznej Erasmus) zgłaszają studentów wytypowanych przez wydziały do uczelni partnerskich, niekiedy pośredniczą w przekazywaniu dokumentów do uczelni partnerskich, informują o procedurze przedwyjazdowej, organizują i przeprowadzają spotkania organizacyjno-informacyjne dla studentów wytypowanych do wyjazdu, podpisują umowy cywilno-prawne ze studentami, zlecają wypłaty grantów, przyjmują i weryfikują dokumenty rozliczeniowe. Ponadto zajmują się formalną administracją programu, obiegiem dokumentów, kalkulacją środków finansowych przekazywanych uczelni i corocznym występowaniem do Agencji Narodowej Programu o środki finansowe na realizację wyjazdów w kolejnym roku akademickim.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Jaworowska
Treść wprowadzona przez: Barbara Wawro
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 lipca 2015 roku, 10:30