Pensum | Serwis główny UG

Pensum

1. Pensum dydaktyczne

Pensum dydaktyczne to określona liczba godzin zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim, do której wykonania jest zobowiązany nauczyciel akademicki, będący pracownikiem naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym.

Wymiar rocznego pensum jest określony w godzinach obliczeniowych (jedna godzina obliczeniowa odpowiada 45 minutom zegarowym) i zależy od stanowiska oraz wymiaru etatu.

Zasady ustalania wymiaru pensum dydaktycznego, warunki jego obniżania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych, w tym godzin ponadwymiarowych, określa Statut UG oraz uchwała nr 42/15 Senatu UG z dnia 28 maja 2015 roku (ze zm.: uchwała nr 43/16 Senatu UG z dnia 27 października 2016 r.)

Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest wykonanie pensum w pełnym wymiarze ustalonym na dany rok akademicki.

2. Obniżenie wymiaru pensum

W przypadkach określonych w Statucie UG (§ 102 – § 103), istnieje możliwość obniżenia wymiaru pensum ustalonego dla danego nauczyciela.

Zgodnie z § 102 Statutu UG obniża się wymiar pensum nauczyciela akademickiego ze względu na pełnienie funkcji:

 • Rektora: o 120 godzin dydaktycznych,  
 • prorektora: o 90 godzin dydaktycznych,
 • dziekana: o 90 godzin dydaktycznych,
 • prodziekana: o 60 godzin dydaktycznych,
 • dyrektora i zastępcy dyrektora instytutu: o 30 godzin dydaktycznych,
 • dyrektora SJO i dyrektora SWFiS: o 60 godzin dydaktycznych.

W powyższych przypadkach, obniżenie wymiaru pensum nie wymaga złożenia wniosku.

Na podstawie § 103 Statutu UG Rektor może obniżyć wymiar pensum nauczyciela akademickiego ze względu na:

 • wykonywanie zadań ważnych dla UG lub realizowanie projektów badawczych (§ 103 ust. 1),
 • realizowanie projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (§ 103 ust. 2) – jeśli wartość realizowanego projektu przypadająca na dany rok akademicki wynosi co najmniej 50 000 zł (§ 2 zarządzenia nr 46/R/12 Rektora UG z dnia 28 czerwca 2012 r.),
 • pełnienie funkcji kierowniczych w krajowych lub międzynarodowych organach, instytucjach lub organizacjach (§ 103 ust. 3).

W tym przypadku, zakres obniżenia wymiaru pesnum (w godzinach dydaktycznych) określa Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego, odrębnie dla każdego przypadku.

Wniosek o obniżenie wymiaru pensum (WZÓR) należy składać w Dziale Kształcenia.

3. Plany i sprawozdania

Dziekan lub dyrektor jednostki ogólnouczelnianej przydziela nauczycielowi akademickiemu zajęcia zgodnie z wymiarem pensum określonym dla danego stanowiska.

Dziekan lub dyrektor jednostki ogólnouczelnianej odpowiada również za planowanie godzin zajęć nauczycieli akademickich w sposób ograniczający powstawanie niedociążeń dydaktycznych.

Jednostki UG składają w Dziale Kształcenia plany obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich, wykonujących pracę w tej jednostce, do dnia 10 października roku akademickiego.  

Po zakończeniu roku akademickiego, jednostki UG przygotowują rozliczenie godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich, które stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych.

Sprawozdania z realizacji obciążeń dydaktycznych są składane w Dziale Kształcenia, natomiast listy wypłat za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz za realizację zajęć w soboty i niedziele składa się w Dziale Płac.

 

Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842).
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2063).
 3. Statut Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (t.j. załącznik do zarządzenia nr 73/R/16 Rektora UG z dnia 17 sierpnia 2016 r.).
 4. Uchwała Senatu UG nr 43/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 42/15 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych.
 5. Uchwała Senatu UG nr 42/15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków (w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk), zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych.

 

ZałącznikWielkość
Plik wzor_wniosku_o_obnizenie_wymiaru_pensum.docx324.46 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kędziora
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 lutego 2017 roku, 11:40