Cudzoziemcy przyjmowani na zasadach dotyczących obywateli polskich | Serwis główny UG

Studiowanie na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Kryteria kwalifikujące do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Osoby, spełniające jedno z poniższych kryteriów, mogą brać udział w rekrutacji poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów w terminach i na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

 • posiadacze ważnej Karty Polaka,
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, 
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650),
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów.

Przebieg procesu rekrutacyjnego

Rekrutacja na studia dla kandydatów uprawnionych do podejmowania kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich przeprowadzana jest w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Rejestracja i logowanie do systemu dostępne są ze strony www.irk.ug.edu.pl

Kandydat na studia zakłada w IRK indywidualne konto (rejestracja), uzupełnia dane niezbędne w procesie rejestracji, w wyznaczonych terminach zapisuje się na kierunek/kierunki. Na wygenerowany przez system IRK indywidualny numer konta, uiszcza opłatę rekrutacyjną. Po ogłoszeniu w systemie IRK listy kandydatów, którzy zapisali się na dany kierunek studiów, kandydat znajdujący się na tej liście dostarcza do komisji rekrutacyjnej na wydziale komplet wymaganych dokumentów. Terminy ogłaszania list i kontakt do poszczególnych komisji podawane są na bieżąco na stronie terminy rekrutacji i adresy komisji.

UWAGA

 • W celu przeliczenia ocen ze świadectwa zagranicznego lub zagranicznego dyplomu według obowiązującej na UG skali punktowej należy - przed wpisaniem punktów do systemu IRK i nie później niż 3 dni robocze przed zakończeniem rejestracji na dany kierunek studiów - skontaktować się z Biurem Rekrutacji. Pracownicy Biura Rekrutacji dokonują przeliczenia ocen ze świadectwa lub dyplomu zagranicznego w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania prośby o przeliczenie (wraz ze skanami/kserokopiami właściwych dokumentów);
 • Jeśli kandydat na studia nie posiada numeru PESEL, proszony jest o kontakt z komisją rekrutacyjną lub Biurem Rekrutacji. Kandydat otrzyma tymczasowy numer, który będzie służył jako identyfikator na potrzeby rekrutacyjne.

Legalizacja i apostille 

Każde świadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju ich wydania. Z powyższego wymogu zwolnione są dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate).

Apostille jest poświadczeniem, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za legalne na terytorium innego państwa.
Dotyczy państw, które przyjęły konwencję znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku. Apostille uzyskuje się w kraju, który wydał dokument. Lista państw objętych konwencją i instytucji wydających apostille znajduje się na stronie Konferencji Haskiej.

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Legalizacja jest wymagana w stosunku do dokumentów pochodzących z krajów, które nie przyjęły konwencji znoszącej wymogu legalizacji i w związku z tym wydanie do nich apostille nie jest możliwe. Legalizacji dokumentów dokonuje zwykle polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument.

 

Dokumenty wymagane od kandydata na studia

 

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;

b) oryginał lub kserokopia poświadczona przez uczelnię lub notariusza świadectwa dojrzałości / świadectwa uprawniającego do podjęcia akademickich studiów wyższych wraz z poświadczeniem w formie legalizacji lub apostille.
Kandydat, który w 2017 r. zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2017 r., a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji o przyjęciu na studia;

c) tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa;

d) nostryfikacja świadectwa dokonana przez kuratorium oświaty***;

e) poświadczona przez uczelnię lub notariusza kopia dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku obywateli krajów Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w przypadku obywateli innych krajów – paszportu i karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu, jeżeli nie potwierdza on uzyskania zezwolenia na pobyt stały) lub paszportu i Karty Polaka.

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Dokument taki stanowią:

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • certyfikat znajomości języka polskiego uzyskany po ukończeniu kursu języka polskiego dla obcokrajowców;
 • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
 • pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego UG lub dyrektora Studium Języków Obcych UG;
 • dyplom ukończenia filologii polskiej;
 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo uprawniające do podjęcia studiów, na którym występuje przedmiot: język polski.

 

Studia drugiego stopnia

a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;

b) oryginał lub poświadczona przez uczelnię lub notariusza kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z informacją o skali ocen obowiązującej na ukończonej uczelni (np. wyciąg z Regulaminu Studiów poświadczony przez uczelnię). Dyplom musi być opatrzony poświadczeniem w formie legalizacji lub apostille;

c) oryginał lub kserokopia indeksu albo suplementu/transkryptu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczelnię lub notariusza – w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia;

d) nostryfikacja dyplomu***;

e) tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia - suplementu/transkryptu z wykazem ocen ze studiów;

f) poświadczona przez uczelnię lub notariusza kopia dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku obywateli krajów Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w przypadku obywateli innych krajów – paszportu i karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu,  jeżeli nie potwierdza on uzyskania zezwolenia na pobyt stały) lub paszportu i Karty Polaka.

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Dokument taki stanowią:

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • certyfikat znajomości języka polskiego uzyskany po ukończeniu kursu języka polskiego dla obcokrajowców;
 • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
 • pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego UG lub dyrektora Studium Języków Obcych UG;
 • dyplom ukończenia filologii polskiej;
 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo uprawniające do podjęcia studiów, na którym występuje przedmiot: język polski.

 

*** Nostryfikacji nie wymagają:

 • Świadectwa uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
 • Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
 • Dokumenty objęte umowami międzynarodowymi (wykaz umów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chwazik
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 lutego 2017 roku, 7:21