Geografia - stacjonarne II stopnia | Serwis główny UG

Geografia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Geografia
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Oceanografii i Geografii

Strona WWW Wydziału: http://www.oig.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Geografia wyposażają studentów w wiedzę i umiejętności eksperckie z zakresu funkcjonowania środowiska życia człowieka, co czyni absolwentów kierunku osobami predestynowanymi do opracowywania opinii na temat jego funkcjonowania, wzajemnych oddziaływań pomiędzy jego komponentami oraz skutków ingerencji w środowisko. Realizacja studiów odbywa się w ramach jednej z dwóch specjalności: Geografii fizycznej lub Geografii społeczno-ekonomicznej. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, której trzon tworzy 15 samodzielnych pracowników naukowych. System pracy ze studentem na seminariach magisterskich opiera się na zindywidualizowanym a nawet spersonalizowanym podejściu, bazującym na zainteresowaniach i mocnych stronach studenta.
Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Geografii mogą, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zdobyć uprawnienia do nauczania geografii w ramach specjalizacji nauczycielskiej, skorzystać z programu Tutoring na WOiG oraz z szerokiej oferty uczelni partnerskich Instytutu Geografii w ramach programów ERASMUS+ i MOST.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Geografia umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy w podmiotach gospodarczych zajmujących się:
- ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego;
- osłoną hydrometeorologiczną kraju;
- planowaniem przestrzennym;
- kształtowaniem warunków życia ludzi;
- organizacją działalności społeczno-gospodarczej;
- w instytucjach oświatowych i naukowych.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Średnia 1)

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: środa, 23 listopada 2016 roku, 13:22