OPUS 13 | Serwis główny UG

OPUS 13

OPUs  OPUS 13 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

 

Dla kogo:

Dla wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego

 

Czas realizacji:

  • 12 miesięcy lub
  • 24 miesiace lub
  • 36 miesięcy

 

Zespół badawczy:

Projekty badawcze mogą być realizowane indywidualnie przez kierownika projektu lub przez zespół badawczy, w skład którego wchodzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców.

 

Aparatura naukowo-badawcza:

Koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości:

   a) 500 tys. zł dla zespołu naukowego w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ);

   b) 150 tys. zł dla zespołu naukowego w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS)

 

Ocena wniosku:

Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:

a) spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

b) osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;

c) ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;

d) poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;

e) nowatorski charakter projektu badawczego;

f) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;

g) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;

h) ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego;

i) sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę

 

Dziedziny nauki:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. (Panele NCN).

 

Proces składania wniosków w NCN:

1. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 22 czerwca 2017 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. 

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie.

 

Proces składania wniosków w UG:

W celu uzyskania elektronicznych podpisów Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wniosku, należy dostarczyć do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi do dnia 12 czerwca 2017 r. następujące dokumenty:

         w formie papierowej:

o   Wydrukowany dwustronnie wniosek wraz z załącznikami podpisany przez Dziekana Wydziału na którym będzie realizowany projekt.

o   Potwierdzenie złożenia wniosku podpisane przez Kierownika Projektu, a w przypadku jednostek pozawydziałowych, Kierownik Jednostki.

         w formie elektronicznej:

o   Wniosek w formacie pdf

o   Potwierdzenie złożenia wniosku dla Kierownika Jednostki

 

o  Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej 

 

 

Wzór obliczenia kosztów w projekcie, m. in. koszty pośrednie:

KOSZTORYS wzór

 

 

Źródło: Narodowe Centrum Nauki

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja konkursowa NCN

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 maja 2017 roku, 11:01