Koła naukowe doktorantów | Serwis główny UG

Koła naukowe doktorantów

Doktoranci mają prawo zrzeszania się w kołach naukowych na podstawie Art. 210 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.: „Doktoranci maja Prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach określonych w ustawie” oraz na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 31/R/07 z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie tworzenia, rejestracji i likwidacji uczelnianych organizacji doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim.

REJESTRACJA KOŁA NAUKOWEGO:

Koła Naukowe Doktorantów UG podlegają rejestracji w Dziale Kształcenia UG. Wniosek o zarejestrowanie uczelnianej organizacji doktoranckiej składa grupa członków założycieli w liczbie co najmniej 3 osób. Wniosek ten powinien zawierać:

 1. nazwę organizacji i jej siedzibę
 2. imiona i nazwiska doktorantów założycieli, ze wskazaniem wydziału i roku studiów
 3. imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionych spośród członków założycieli do dokonania czynności związanych z rejestracją organizacji
 4. Do wniosku należy dołączyć:
  • statut (regulamin, deklarację założycielską), program i zakres działania organizacji
  • opinię dziekana wydziału lub kierownika katedry oraz opinię opiekuna naukowego koła
  • deklarację wskazującą źródła finansowania działalności koła naukowego.

AKTUALNIE DZIAŁAJĄCE KOŁA NAUKOWE PRZY UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM:

 1. Doktoranckie Koło Badaczy Mniejszości Narodowych, Etnicznych i Językowych
 2. Doktoranckie Koło Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku”
 3. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów FSD
 4. Koło Naukowe Doktorantów „Epicus Furor”
 5. Naukowe Koło Doktoranckie Historii Uniwersytetu Gdańskiego
 6. Naukowe Koło Hermeneutyczne
 7. Koło Naukowe Doktorantów Geografów
 8. Koło Naukowe Amerykanistów "Amerykanistyczno-Anglistyczne Doktoranckie Koło Naukowe"
 9. Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UG
 10. Koło Naukowo-Artystyczne Wielukulturowych Źródeł Teatru UG
 11. Koło Naukowe Italianistów "Dekameron" UG
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Smykowska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 kwietnia 2015 roku, 13:31