Sekcja ds. Obronnych | Serwis główny UG

Sekcja ds. Obronnych

Symbol: 
R150

Kierownik

Pracownicy

Zadania

 1. Realizuje zadania postawione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące spraw obronnych.
 2. Prowadzi dokumentację dotyczącą świadczeń rzeczowych Uczelni na rzecz obowiązku obrony RP.
 3. Prowadzi szkolenia pracowników Uczelni dotyczące realizacji powszechnego obowiązku obrony RP oraz funkcjonowania Uczelni w stanach gotowości obronnej państwa, a także pracowników dziekanatów w zakresie korespondencji z Wojskowymi Komendami Uzupełnień dotyczącej studentów.
 4. Prowadzi szkolenia pracowników i propaguje zachowania z zakresu powszechnej samoobrony.
 5. W zakresie Obrony Cywilnej w Uczelni sporządza plany, analizy, informacje i sprawozdania.
 6. Współdziała z Wojewódzkim i Miejskim Komendantem OC w zakresie bezpieczeństwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.
 7. Aktualizuje ewidencję pracowników Uniwersytetu dla potrzeb Obrony Cywilnej umożliwiającą powołanie jej formacji do wykonania postawionych zadań.
 8. Prowadzi magazyn sprzętu Obrony Cywilnej.
 9. Wspomaga uruchomienie Stałego Dyżuru Uniwersytetu Gdańskiego oraz zabezpiecza jego działanie.
 10. W okresie poza funkcjonowaniem Stałego Dyżuru dba o przeszkolenie pracowników przewidzianych do działania w jego strukturze.
 11. Inicjuje i realizuje zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych w obszarze dotyczącym obronności RP w Uczelni.
 12. Inicjuje osiąganie gotowości do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Uczelni w czasie kryzysu, zagrożenia bezpieczeństwa Państwa lub do czasowego zawieszenia działalności lub czasowego jej zamknięcia.
 13. Prowadzi ćwiczenia przewidziane do realizacji w Uczelni z programu szkolenia obronnego administracji rządowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Obrony Narodowej.