Senacka Komisja Organizacji i Rozwoju | Serwis główny UG

Senacka Komisja Organizacji i Rozwoju

Zadania komisji:
  1. opiniowanie strategii i głównych kierunków rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,
  2. opiniowanie regulaminów pozawydziałowych jednostek organizacyjnych,
  3. opiniowanie i ocenianie propozycji zmian organizacyjnych w Uniwersytecie, których wprowadzenie wymaga zgody lub opinii Senatu,
  4. opiniowanie innych spraw mieszczących się w kompetencjach komisji.
Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej raz w semestrze.
Z komisją współpracuje Prorektor ds. Rozwoju i Finansów, który uczestniczy w posiedzeniach komisji.
Obsługę administracyjną komisji zapewnia Dział Organizacyjny.
 
Wzory wniosków w sprawie zmian organizacyjnych:

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 marca 2014 roku, 9:10