Aleksandra Chmielewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Chmielewska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 listopada 2002 roku

Aleksandra Chmielewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model systemu motywacyjnego dla agentów ubezpieczeń na życie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Małgorzata Czerska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Skalik, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 2194.


Gdańsk, 20 grudnia 2002 r.