Dominik Olejnik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dominik Olejnik

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 grudnia 2002 roku

Dominik Olejnik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawno-polityczne aspekty wejścia Polski do Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Malinowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Stanisław Parzymies

Dyplom nr 2207.


Gdańsk, 24 stycznia 2003 r.