Izabela Staniszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Izabela Staniszewska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2002 roku

Izabela Staniszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Identyfikacja i oznaczanie wtórnych metabolitów indukowanych w wybranych gatunkach roślin”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Edmund Maliński, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Głowniak, prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

Dyplom nr 2184.


Gdańsk, 25 października 2002 r.