Elżbieta Magdalena Szynkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Magdalena Szynkiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 kwietnia 2002 roku

Elżbieta Magdalena Szynkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obiektywne i subiektywne predyktory różnych aspektów satysfakcji z pracy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

Recenzenci: dr hab. Mieczysław Plopa, prof. UG, prof. dr hab. Zofia Ratajczak

Dyplom nr 2362.


Gdańsk, 17 lutego 2002 r.