Piotr Zabrocki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Zabrocki

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 13 grudnia 2002 roku

Piotr Zabrocki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Molecular and Biochemical Characterization of the Saccharomyces cerevisiae Catalytic Subunit of Serine/Threonine Type 2A Phosphatase Pph22p”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Liberek

Recenzenci: dr hab. Ryszard Szyszka, prof. KUL, prof. dr hab. med. Julian Świerczyński, prof. dr Jozef Goris (recenzent zagraniczny)

Dyplom nr 2196.


Gdańsk, 03 stycznia 2003 r.