Magdalena Adamowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Adamowicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 października 2003 roku

Magdalena Adamowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w systemie ubezpieczeń gospodarczych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szumański, prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Dyplom nr 2359.


Gdańsk, 30 stycznia 2004 r.