Andrzej Brzostowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Brzostowski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 listopada 2003 roku

Andrzej Brzostowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybrane pierwiastki w owocnikach krowiaka podwiniętego Paxillus involutus (Batsch ex Fr.) Fr. i ocena przydatności tego gatunku w badaniach monitorowych środowiska”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Recenzenci: prof. dr hab. Mikołaj Protasowicki, dr hab. Bogdan Skwarzec, prof. UG

Dyplom nr 2303.


Gdańsk, 20 listopada 2003 r.