Małgorzata Anna Chmiel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Anna Chmiel

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2003 roku

Małgorzata Anna Chmiel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania sprawności językowej uczniów w wieku od  10 do  13 lat (przeprowadzone w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1998-2000)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Regina Pawłowska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Helena Synowiec, prof. UŚ, prof. dr hab. Stanisław Kania

Dyplom nr 2239.


Gdańsk, 31 marca 2003 r.