Grzegorz Drozdowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Drozdowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 marca 2003 roku

Grzegorz Drozdowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kompetencje menedżerów działających w warunkach zmian systemów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stefan Tokarski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, dr hab. Bolesław Kuc, prof. UG

Dyplom nr 2235.


Gdańsk, 08 kwietnia 2003 r.