Tomasz Flanek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Flanek

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 stycznia 2003 roku

Tomasz Flanek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja rachunkowości finansowej funduszy inwestycyjnych w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Janusz Płaczek, prof. AON

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz, dr hab. Jerzy Gierusz, prof. UG

Dyplom nr 2209.


Gdańsk, 14 lutego 2003 r.