Grzegorz Hryniewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Hryniewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2003 roku

Grzegorz Hryniewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Specyfika wyceny spółek internetowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Magdalena Jerzemowska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Duraj, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 2282.


Gdańsk, 29 września 2003 r.