Edvard Juchnevič | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Edvard Juchnevič

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Edvard Juchnevič

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konstrukcje prawne obligacji i bonów skarbowych jako formy pożyczek państwowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Drwiłło, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Głuchowski, prof. dr Zbigniew Jaśkiewicz

Dyplom nr 2279.


Gdańsk, 13 sierpnia 2003 r.