Inta Liepina | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Inta Liepina

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 czerwca 2003 roku

Inta Liepina

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Molecular modeling studies of the conformation and dynamics of gelsolin and gelsolin peptides and their interaction with lipids”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Adam Liwo

Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Lesyng, prof. dr hab. Bernard Lammek

Dyplom nr 2257.


Gdańsk, 04 lipca 2003 r.