Beata Łukaszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Łukaszewska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 października 2003 roku

Beata Łukaszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osobowościowe uwarunkowania realizacji planów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mieczysław Plopa, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Kościelak, dr hab. Jan Rostowski, prof. UŁ

Dyplom nr 2390.


Gdańsk, 17 lutego 2004 r.