Krzysztof Najman | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Najman

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 lipca 2003 roku

Krzysztof Najman

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sztuczne sieci neuronowe w prognozowaniu dynamicznych szeregów czasowych na  przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mirosław Szreder, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, dr hab. Tadeusz Bołt, prof. AM w Gdyni

Dyplom nr 2276.


Gdańsk, 04 sierpnia 2003 r.