Rudolf Nütten | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rudolf Nütten

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 stycznia 2003 roku

Rudolf Nütten

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityka strategii komunikacyjnych w zespołach konstrukcyjno-badawczych (na przykładzie przemysłu samochodowego)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Gwiazda, prof. dr hab. Eugeniusz Zieliński

Dyplom nr 2210.


Gdańsk, 11 lutego 2003 r.