Tomasz Sebastian Olszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Sebastian Olszewski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2003 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Tomasz Sebastian Olszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Różnorodność storczykowatych (Orchidaceae) Wybrzeża Kości Słoniowej na tle Afryki Zachodniej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Ochyra, prof. dr hab. Adam Zając

Dyplom nr 2259.


Gdańsk, 09 lipca 2003 r.