Marta Urszula Patocka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Urszula Patocka

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2003 roku

Marta Urszula Patocka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Problemy przekładu wybranej terminologii Unii Europejskiej (na podstawie dokumentów w języku polskim, rosyjskim i angielskim)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Janina Bartoszewska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Marcelina Grabska, prof. UG, prof. dr hab. Jan Nosowicz

Dyplom nr 2288.


Gdańsk, 01 października 2003 r.