Krzysztof Pniewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Pniewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 stycznia 2003 roku

Krzysztof Pniewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Iconography of American Gay Plays after 1985”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Jerzy Kutnik, prof. UMCS, prof. dr hab. Jerzy Limon

Dyplom nr 2223.


Gdańsk, 27 lutego 2003 r.