Katarzyna Potrykus | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Potrykus

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 listopada 2003 roku

magister Biotechnologii

Katarzyna Potrykus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Regulacja transkrypcji i replikacji bakteriofaga λ - rola czterofosforanu guanozyny (ppGpp) w kontroli aktywności promotorów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: doc. dr hab. Monika Hryniewicz, prof. dr hab. Krzysztof Liberek

Dyplom nr 2306.


Gdańsk, 24 listopada 2003 r.