Magdalena Remisiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Remisiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 marca 2003 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Magdalena Remisiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model czasowo-przestrzenny jesiennej wędrówki rudzika (Erithacus rubecula) między rejonem Bałtyku a zimowiskami”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Przemysław Busse

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Bogucki, dr hab. Tadeusz Stawarczyk, prof. UWr

Dyplom nr 2228.


Gdańsk, 13 marca 2003 r.