Anna Stachurska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Stachurska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2003 roku

Anna Stachurska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Historia interpunkcji polskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. dr hab. Edward Polański

Dyplom nr 2274.


Gdańsk, 15 lipca 2003 r.