Zbigniew Szyszkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zbigniew Szyszkowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 kwietnia 2003 roku

Zbigniew Szyszkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Komunikacja między przełożonym a podwładnym jako czynnik kształtujący styl kierowania”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o zarządzaniu

w zakresie Zarządzania

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stefan Tokarski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Listwan, prof. dr hab. Joanna Senyszyn

Dyplom nr 2238.


Gdańsk, 14 maja 2003 r.