Kinga Tkacz-Stachowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kinga Tkacz-Stachowska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 26 czerwca 2002 roku

Kinga Tkacz-Stachowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aktywność AMP-selektywnej 5´-nukleotydazy (cN-I) w różnych tkankach gołębia i człowieka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Cezary Składanowski, prof. AMG

Recenzenci: dr hab. Jarosław Marszałek, prof. UG, dr hab. Krystyna Fabianowska-Majewska

Dyplom nr 2294.


Gdańsk, 30 października 2003 r.