Małgorzata Turczyn | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Turczyn

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2003 roku

Małgorzata Turczyn

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mickiewicz i średniowiecze”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Kazimierz Cysewski, prof. PAP w Słupsku

Recenzenci: dr hab. Anna Kubale, prof. UG, prof. dr hab. Włodzimierz Szturc

Dyplom nr 2287.


Gdańsk, 30 września 2003 r.