Dominik Wiśniewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dominik Wiśniewski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 grudnia 2003 roku

Dominik Wiśniewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola technologii informacji w organizacjach zorientowanych na procesy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bernard Kubiak

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Goliński, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 2338.


Gdańsk, 31 grudnia 2003 r.