Piotr Wróbel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Wróbel

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 lutego 2003 roku

Piotr Wróbel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształtowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez fuzje i przejęcia spółek notowanych na  Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Nogalski, prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz

Dyplom nr 2220.


Gdańsk, 27 lutego 2003 r.