Agnieszka Wróblewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Wróblewska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 grudnia 2003 roku

Agnieszka Wróblewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizm przyłączenia nukleofili i chemiluminescencji kationu 9-cyjano-10-metyloakrydyniowego oraz  elektrochemiluminescencji luminolu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Konarski, prof. dr hab. Bernard Lammek

Dyplom nr 2334.


Gdańsk, 18 grudnia 2003 r.