Tomasz Wróblewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Wróblewski

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 maja 2003 roku

Tomasz Wróblewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie klasterów wody metodami rojowymi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Grzegorz Karwasz, prof. PAP w Słupsku

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Heldt, doc. dr hab. Krystyna Kolwas

Dyplom nr 2254.


Gdańsk, 25 czerwca 2003 r.