Renata Afranowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Renata Afranowicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2004 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Renata Afranowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Związki współczesnego zróżnicowania florystyczno-fitocenotycznego delty Wisły z genezą i antropogenicznymi przekształceniami siedlisk”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jacek Herbich, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Janina Borysiak, prof. dr hab. Czesław Hołdyński

Dyplom nr 2403.


Gdańsk, 05 lipca 2004 r.