Barbara Baracz-Jóźwik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Barbara Baracz-Jóźwik

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 marca 2004 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Barbara Baracz-Jóźwik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Degradacja proteolityczna w limfocytach i efekt limfopeniczny w zespole wrażliwości na stres u świń”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr med. Juliusz Tokarski

Recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Przała, prof. dr hab. Edward Skorkowski

Dyplom nr 2375.


Gdańsk, 27 lutego 2004 r.