Adriana Maria Barska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adriana Maria Barska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 listopada 2004 roku

Adriana Maria Barska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Filozofia wychowania Andrzeja Nowickiego jako podstawa jego koncepcji eutopii społecznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, dr hab. Zbigniew Stachowski, prof. URz

Dyplom nr 2463.


Gdańsk, 17 listopada 2004 r.