Magdalena Bełdowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Bełdowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2004 roku

Magdalena Bełdowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Morze jako magazyn i jako źródło atmosferycznej rtęci (na przykładzie Basenu Gdańskiego)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Lucyna Falkowska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Józef Pacyna, prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak

Dyplom nr 2420.


Gdańsk, 15 lipca 2004 r.