Marek Jan Józefowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Jan Józefowicz

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 października 2004 roku

Marek Jan Józefowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ ośrodka na fotofizyczne i spektroskopowe właściwości fluorenonu i jego pochodnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Janina Heldt, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Vladimir Tomin, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 2460.


Gdańsk, 22 października 2004 r.